เฮอีก ภูเก็ต ไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม


เพิ่มเพื่อน    

24 พฤษภาคม  2563   คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 23 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 226 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต     ให้กลับบ้าน 210 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 2 ราย)  เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (ไม่มีจำหน่ายเพิ่ม) กำลังรักษาพยาบาลอยู่  12 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,766 ราย (รายใหม่ 26 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล26 ราย  (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 12 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 14 ราย) กลับบ้านแล้ว 6,740 ราย จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด  10,801 ราย (พบเชื้อ 226 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,766 ราย  (พบเชิ้อ 188 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย  (พบเชิ้อ 38 ราย)

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดที่รายงานมาข้างต้นนั้น ยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล  ในระยะนี้จังหวัดภูเก็ตได้มีการผ่อนปรนเปิดกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งให้เปิดกิจการสถานที่ค้าขาย รวมทั้งร้านค้า หาบเร่ และแผงลอยที่ขายอาหารในตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน                   

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่ไปใช้บริการให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ไม่ให้สัมผัสอาหารสดโดยตรง เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล  หากชำระเงินด้วยเงินสดต้องไม่สัมผัสมือกับผู้ค้าโดยตรง เช่น ให้ใส่เงินในตะกร้า และต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง รวมทั้งห้ามนำบุตร-หลานมาเดินตลาดโดยเด็ดขาด

สำหรับประชาชนทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ  และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร       หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก  มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19ได้ทันที