'บิ๊กตู่'ตั้ง'วิษณุ'นั่งประธานคกก.อรหันต์ ประกบการฟื้นฟู'บินไทย'


เพิ่มเพื่อน    

26 พ.ค.63- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 144/63 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บมจ.การบินไทย ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหา บมจ.การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และ บมจ.การบินไทย รับไปดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและความเห็นของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

แม้ผลจากการนี้จะทำให้ บมจ.การบินไทย พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด และกระบวนการฟื้นฟูกิจการจะเป็นไปตามขั้นตอนและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมาย แต่รัฐบาลโดยกระทรวงการลังยังคงมีสัดสวนการถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการประกอบกิจการของบริษัทยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ ยังจำเป็นต้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ คณะรัฐมนตรีจึงควรมีโอกาสรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นระยะๆ โดยมีระบบกลั่นกรอง และช่วยตรวจสอบในส่วนของภาครัฐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (2) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ให้มีคณะกรรการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บมจ.การบินไทย ดังนี้


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน , นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อดีต รมว.คลัง เป็นกรรมการ , นายประสงศ์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ , นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นกรรมการ , นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นกรรมการ , นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ , นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ , นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ และ นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่ เป็นตัวแทนภาครัฐในการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บมจ.การบินไทย ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของภาครัฐไม่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาล รวมถึงกลั่นกรอง ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวกกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการฟื้นฟูตามที่มีการร้องขอและไม่ขัดต่อกฎหมาย  ทั้งนี้ให้รายงานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะๆ โดยให้คณะกรรมการ คณะอนุกรมการ และคณะทำงานชุดนี้ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.เป็นต้นไป.