กกท.ตั้งทีมคัดเลือกเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38-51


เพิ่มเพื่อน    

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2566) ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) และ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

        ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2566) ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) และ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571) โดยมี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธาน และผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่คัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2566) ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) และ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571) ตามระเบียบและวิธีการที่ กกท. กำหนด และนำเสนอคณะกรรมการ กกท. (บอร์ด กกท. ) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

        จากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบระเบียบ กกท. ว่าด้วยการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบ กกท. ว่าด้วยการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กกท. ว่าด้วยการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 รวมทั้งรับทราบ กรอบและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในเบื้องต้น โดยให้คำนึงถึงหลักการสำคัญ ประกอบด้วย

        1. ความพร้อมของจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการจัดการแข่งขันกีฬาสูง, 2. การพิจารณาคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพในหลักการ ให้จังหวัดทีมีความพร้อมและความเหมาะสม ตลอดจนอาจให้โอกาสจังหวัดในภาคต่างๆ กระจายออกไปเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทั้ง 5 ภาค และไม่มีการแบ่งระดับและขนาดของจังหวัด, 3. การพิจารณาให้คำนึงถึงงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดการแข่งขันให้คุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ให้รวมถึงการจัดพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน, 

        4. ความพร้อมของจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพด้านต่างๆ ดังนี้ 4.1 เจ้าภาพต้องมีความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ชนิดกีฬาไม่น้อยกว่า 30 ชนิดกีฬา และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชนิดกีฬาไม่น้อยกว่า 24 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาบังคับ ได้แก่ กรีฑา และว่ายน้ำ, กีฬาสากลในโอลิมปิก กีฬาแห่งชาติ จัดแข่งขันไม่น้อยกว่า 22 ชนิดกีฬา และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จัดแข่งขันไม่น้อยกว่า 16 ชนิดกีฬา , กีฬาที่มีในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ไม่น้อยกว่า 5 ชนิดกีฬา, กีฬาอื่นๆ และกีฬาอนุรักษ์ ไม่น้อยกว่า 1 ชนิดกีฬาแต่ไม่เกิน 2 ชนิดกีฬา, 

        4.2 ด้านสนามแข่งขัน, 4.3 ด้านที่พัก, 4.4 ด้านบุคลากรและองค์กร, 4.5 ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร, 4.6 ด้านความปลอดภัยและการจราจร และ 4.7 ด้านอื่นๆ, 5. จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ กกท. ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ต้องลงนามสัญญา (Host City Contract) กับ กกท. และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ กกท. กำหนด 

        ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ทำการปรับแก้รายละเอียด (เพิ่มเติม)ในกรอบและหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ และนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป.


บ่ายวาน... ไอ้เราก็รีบมาทำงาน เพื่อรีบกลับก่อนเคอร์ฟิว แต่..เอ๊ะทำไมวันนี้รถมันติดจัง (วะ)? อ้อ...พวกสามนิ้วเขา "คาร์ม็อบ" เป็นอันธพาลครองเมืองกัน จุดพลุ จุดมินิระเบิดกันแล้ว

ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย