เอาแล้ว!คกก.กฤษฎีกาแจงยิบปมหักกลบลบหนี้ตามสัญญาตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล


เพิ่มเพื่อน    

29 พ.ค.63 - นายนพดล  เภรีฤกษ์    โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีปัญหาขององค์การคลังสินค้าเกี่ยวกับการหักกลบลบหนี้ตามสัญญา ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ว่า    ตามที่สื่อมวลชนได้รายงานข่าวกรณี องค์การคลังสินค้า ได้ชี้แจงข่าวว่า ขอหารือปัญหาเกี่ยวกับการหักกลบลบหนี้ในสัญญา ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ระหว่างองค์การคลังสินค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ โดยได้หารือมาที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และยังไม่ได้มีการตีความในเรื่องนี้ชัดเจน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวว่า องค์การคลังสินค้าได้มีหนังสือขอหารือเรื่องดังกล่าวมายังสำนักงานฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ และสำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า ข้อหารือดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล ตามข้อ ๙ (๑) แห่งระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดไว้ว่า กรรมการกฤษฎีกาจะไม่พิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายในเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล สำนักงานฯ จึงไม่อาจรับข้อหารือดังกล่าวไว้พิจารณาได้ โดยได้มีหนังสือตอบกลับไปยังองค์การคลังสินค้า เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนั้น ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้คือ สำนักงานฯ ไม่ได้มีการตีความในเรื่องนี้แต่อย่างใด  จึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงกัน