ครม.ตั้ง'พิชิต​ อัคราทิตย์'นั่งประธาน​ ก.ล.ต.


เพิ่มเพื่อน    

2 มิ.ย.63- น.ส.ไตรศุลี​ ไตรสรณกุล​ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี​ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี​ (ครม.)​ ว่า​ ครม.เห็นชอบแต่งตั้งนางอังคณา วงษ์ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กลุ่มที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

นอกจากนี้​ ยังแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน จำนวน 5 คน ดังนี้ 1. นายอนุชิต อนุชิตากูล 2. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร 3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 4. นายอภิชาติ ชินวรรโณ 5. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  

ครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบวาระสามปี ดังนี้  สาขาการแพทย์และสาธารณสุข นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ พล.ท.ศาสตราจารย์คลินิกภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ​ นพ.ยง ภู่วรวรรณ​ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ, สาขาต่างประเทศ ความมั่นคง และการเมือง นายดนัย มู่สา นายบรรสาน บุนนาค พล.อ.วิทยา จินตนานุรัตน์ พล.ท.สุขสันต์ สิงหเดช, สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร น.ส.นันธิกา  ทังสุพานิช นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม​ นายสมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ นายอดิทัต วะสีนนท์,  สาขาเศรษฐกิจและการคลัง นายเกริกพงษ์ เกสรทอง นางชลิดา พันธ์กระวี นางดวงตา ตันโช นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภา,  สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย​ พล.อ.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ น.ส.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา นายเชิดศักดิ์ เจนวรากุล นายณอคุณ สิทธิพงศ์ นายธงทอง จันทรางศุ นายนที ทับมณี นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา นายธนกฤต วรธนัชชากุล พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ นายพีระศักดิ์ ศรีรุ่งสุขจินดา นายมานะ วีระอาชากุล นางวรรณภา ติระสังขะ พล.ต.ท.วราวุธ ทวีชัยการ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ นายอดิศร เนาวนนท์ ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์​ และนางอัจฉรา อุณหเลขกะ​ 

ขณะเดียวกัน​ ครม.ได้เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายเจริญ แซ่เต็ง และ นายสมพงษ์ ปู่เพ็ง ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้​ ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งนายพิชิต อัคราทิตย์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป . 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน