วธ.ชงใช้ 7 พันล้านทำ 9 โครงการ 6 แผนงานช่วยเพิ่มรายได้ชุมชนหลังโควิด เปิดพื้นที่อุทยานวัฒนธรรม-ทำมาตรฐาน “สำรับไทย”สู่ครัวโลก


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันที่ 12 มิ.ย. - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563  มีติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดทำแผนงานและโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านมิติ วัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพทั้งในท้องถิ่นและชุมชน วงเงินประมาณ 7  พันล้านบาท โดยแผนงานและโครงการที่จัดทำขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กับแผนงานหรือโครงการที่ 3 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย 2  ลักษณะ ได้แก่ โครงการภายใต้แผนงาน 3.1  แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการ ในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ มีจำนวน 9  โครงการ ได้แก่ 1. โครงการเปิดพื้นที่อุทยานวัฒนธรรม ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาเชิง สร้างสรรค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก 2. โครงการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย 3. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 4. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เมืองวัฒนธรรมต้นแบบเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 5. โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product Of Thailand: CPOT) สู่สากล 6. โครงการมาตรฐาน “สำรับไทย” จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่ครัวโลก  7. โครงการรณรงค์ส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นไทยและพัฒนาทักษะวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 8. โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก : Humanity United As One Theme และ 9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย “บวรวัฒนธรรม Model” ทั้งนี้ วธ.จะดำเนินการเสนอโครงการดังกล่าวไปที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

     รมว.วธ. กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ได้จัดทำโครงการภายใต้แผนงาน 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลิตและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาดพร้อมทั้ง ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มของสินค้า และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยมีกรอบการดำเนินงาน 6  ด้าน เพื่อให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของ  วธ. จัดทำโครงการภายใต้กรอบแผนงาน ได้แก่ 1. แผนงานพัฒนาศักยภาพแหล่ง ท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 2. แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม 3. แผนงานพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 4. แผนงานส่งเสริมเทศกาล ประเพณีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว 5. แผนงานส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นไทยและพัฒนาทักษะวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และ 6. แผนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ โครงการภายใต้กรอบแผนงานดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ (ก.บ.จ.) และความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งไปที่สำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

     “ กระทรวงวัฒนธรรมได้ใช้มิติวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดการเพิ่มศักยภาพการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม จะก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและชุมชน เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้กลับมา ” นายอิทธิพล  กล่าว 


"เพนกวิน-รุ้ง-ไมค์-อานนท์" วันนี้คึกเขาน่าจะรู้...คึกวันนี้ แต่คุกพรุ่งนี้!เพราะเขาไม่ใช่เด็กแล้ว เป็นทนาย เป็นนักศึกษาปริญญาตรี-โท ยกเว้นนายไมค์ ศึกษาขยะศาสตร์ ในมหา'ลัยชีวิตจริง 

ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!