ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 7 คน


เพิ่มเพื่อน    

13 มิ.ย.63 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน๗ คน และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ(๒ มกราคม ๒๕๖๒) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว จำนวน ๔ คนแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๕ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน ๗ คน ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ประสบศรี อึ้งถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ

๒. นายเจษฎา โชคด ารงสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข

๓. นายอนันต์ชัย อัศวเมฆิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย

๔. พลเอก เอกจิต ช่างหล่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก

๕. นางดวงตา ตันโช ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง

๖. นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

๗. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี


"...ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนค่ะ ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะ ส่งผ่านความภาคภูมิใจไปถึงบัณฑิตทุกคนและครอบครัวนะคะ..."

ความจริงจากเยอรมัน
'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'