กรมอนามัยลงพื้นที่ตรวจความพร้อม "ไบเทค"พบเป็นต้นแบบมาตรฐานป้องกันโควิด ประเดิมงานแสดงสินค้าแรก  27มิ.ย. 


เพิ่มเพื่อน    


18 มิ.ย.63- พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับนางศุภวรรณ       ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย  กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นกลุ่มกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 4 ประกอบไปด้วยการจัดประชุม การจัดการท่องเที่ยว การประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ และการจัดงานแสดงสินค้าหรือบริการในระดับภูมิภาคหรือประเทศถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย และสร้างแนวปฏิบัติมาตรฐานใหม่ (New Norm) สำหรับสถานประกอบกิจการ           ตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้ความสำคัญด้านความสะอาดของสถานที่      ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ผู้จัดงาน พนักงานและผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากตลอดเวลา จัดให้มีจุดบริการล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด ตามเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน การลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ รวมถึงบริเวณพื้นที่จัดงาน และพิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับสำหรับการจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้าแบบออนไลน์และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด


    “สำหรับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคที่ได้ลงพื้นในครั้งนี้ ในภาพรวมพบว่า มีมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับรูปแบบการจัดงานและทุกความต้องการบนมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยดีขึ้น แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังป้องกัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผอ.ทีเส็บ กล่าวว่า  หลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ทีเส็บได้เร่งเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไมซ์ ศึกษาทำความเข้าใจมาตรการจัดงานไมซ์อย่างปลอดภัยของรัฐบาล รวมถึงคู่มือการจัดงานไมซ์ที่ทีเส็บร่วมกับสมาคมธุรกิจไมซ์  จัดทำคู่มือการจัดงานประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมสมาคมวิชาชีพ รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้า และการจัดงานอีเวนท์ในประเทศไทยครอบคลุมทุกเรื่องการจัดงาน เพื่อสอดรับตามแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยของรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบัน ผู้ประกอบการสามารถนำไปปฎิบัติใช้ได้ทันทีเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานและผู้จัดงานทุกภูมิภาคทั่วประเทศเดินหน้าธุรกิจได้โดยเร็วที่สุด 
“ธุรกิจไมซ์และการจัดงานในประเทศไทย กำลังก้าวสู่ช่วงสำคัญในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ “การจัดงานวิถีใหม่ - New Normal” ซึ่งจะต้องเตรียมการและปรับเปลี่ยนการทำงานหลายด้านทั้งสถานที่จัดงานและผู้จัดงาน รวมถึงผู้ที่จะเข้าร่วมงานให้สอดรับกับวิถีใหม่ โดยสิ่งสำคัญที่สุดของการทำธุรกิจ คือ “การสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในสุขอนามัยของการจัดงานที่จะให้กับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ” จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสถานที่จัดงาน ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงภาครัฐที่จะต้องร่วมทำงานกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามแนวปฏิบัติของรัฐบาล สร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจไมซ์และการจัดงานเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย” 


ทั้งนี้ ในการจัดทำแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงการจัดทำแนวทางเร่งการผ่อนปรนเปิดกิจการและกิจกรรมไมซ์นำเสนอต่อรัฐบาลนั้น ทีเส็บทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) และสมาคมโรงแรมไทย (THA) มาโดยตลอด ซึ่งทางรัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้นำแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์นี้ไปประกอบร่วมกับหลักเกณฑ์พิจารณาด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค และมาตรการด้านอนามัยของกรมอนามัยซึ่งใช้เป็นแนวทางหลัก


“การเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของศูนย์ไบเทคครั้งนี้ กับกรมอนามัย  เพื่อประเมินความพร้อมในการอนุญาตจัดงานตามแบบประเมินปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 2 หัวข้อ คือ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ ด้านการบริหารจัดการ และการประเมินระหว่างผู้ให้บริการ ที่ครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจ ทุกฝ่ายเข้าใจในหลักปฏิบัติ เพื่อให้การจัดงานไมซ์ดำเนินไปด้วยความราบรื่น มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมกับ ดูแลสุขภประชาชน” นางศุภวรรณ กล่าวสรุป


    ด้านนางสาวปนิษฐา บุรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคดำเนินกิจการให้บริการด้านสถานที่จัดงานแสดงสินค้า และห้องประชุมในประเทศไทย โดยได้มาตรฐานการรับรองจาก TMVS (Thailand MICE Venue Standard)  ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน จนขึ้นแท่นผู้นำศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมที่ดีที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก แต่จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทำให้ศูนย์ฯไม่นิ่งนอนใจ นำมาตรการควบคุมหลัก 6 ข้อมาใช้ ได้แก่ 1.การบันทึกเข้า-ออกด้วยแพลทฟอร์มไทยชนะ 2.ตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิที่ 37.5 3. จำกัดจำนวนคน 1 คนต่อ 4 ตรม. 4.พ่นละอองฆ่าเชื้อในพื้นที่ 5. ยึดหลัก Physical Distancing และ 6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคนับเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการที่รัฐกำหนด 


    สำหรับ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ได้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้แนวคิด “ANTI COVID Zone“ ไม่ว่าจะเป็นการนำนวัตกรรม UVC Technology หรือเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งสามารถกำจัดไวรัสโควิด-19 และแบคทีเรียในอากาศ มาใช้ภายในศูนย์ฯ และดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ภายในอาคาร นอกจากนี้ ยังมีจุดคัดกรองอุณหภูมิ จุดลงทะเบียนสแกนไทยชนะ และจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง เพื่อให้ลูกค้าและผู้จัดงานที่เข้ามาใช้บริการมั่นใจในเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 


นอกจากนี้ ทีเส็บ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยังมีแผนเข้าเยี่ยมชมสถานที่จัดงานในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ, โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20, โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ, รอยัล พารากอน ฮอลล์, และสามย่าน มิตรทาวน์ รวมถึงศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ส่วนการเยี่ยมชมความพร้อมสถานที่จัดงานในพื้นที่ต่างจังหวัด จะเริ่มจากเมืองไมซ์ซิตี้ ได้แก่ พัทยา เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต และกระจายไปยังเมืองไมซ์ซิตี้อื่น ๆ ต่อไป
 


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ