มข.ปรับตัวครั้งใหญ่ นำระบบ ERP บริหารองค์ให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว


เพิ่มเพื่อน    

8ก.ค.63-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลนำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศแบบใหม่เพื่อใช้ในการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร มาประยุกต์ใช้ร่วมกับวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์ หวัง Change Management เพื่อบริหารองค์กรให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  ด้วยเทคโนโลยีและความต้องการในการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความต้องการที่มากขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อบริหารงานและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตทุกด้าน (Digital Disruption) ในปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีนโยบายการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบบริหารทรัพยากรทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning System : ERP) ซึ่งประกอบด้วย ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบัญชีการเงิน และระบบจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ระบบการบริหารจัดการทะเบียนนักศึกษา (Campus Management) ระบบการประมวลผลข้อมูล (Business Intelligence Management) เพื่อพัฒนาให้ระบบต่าง ๆ เชื่อมโยงข้อมูลเข้าถึงกัน รองรับต่อการปฏิบัติงาน และเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับต่อไป”

ทั้งนี้ 20 ปีที่ผ่านมา  การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างก้าวกระโดด จึงเป็นปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในปัจจุบัน  การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน หรือการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ในโลกดิจิทัลกำลังขยายวงกว้างออกไปทำให้องค์กรต่างมีการกำหนดแนวทางในการทำ Digital Transformation เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของ Digital Disruption  ที่มีผลทำให้องค์กร ต้องมีการปรับตัวการนำเทคโนโลยีดิจิทัลแบบใหม่มาประยุกต์ใช้ร่วมกับวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรและความร่วมมือของสมาชิกในองค์กรเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานใหม่ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับและพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถที่ทันกันเทคโนโลยีและก่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

อธิการบดี มข. กล่าวด้วยว่า โครงการการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นนโยบายหลัก ด้าน Ecological  ดำเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล  โดยจะมีการดำเนินการโครงการนี้ แบ่งเป็น2  ช่วงระยะ  ทั้งนี้ในระยะที่ 1  จะเป็นการจัดทำกรอบวิธีการปฏิบัติงานของทุกระบบให้มีมาตรฐานและสร้างฐานข้อมูลร่วมกัน โดยใช้ระยะเวลาดำเนินงาน  9  เดือน  ในระยะที่ 2     เป็นการติดตั้งระบบสารสนเทศในส่วนของระบบงานแผนและงบประมาณ  ระบบงานพัสดุ  ระบบงานบัญชี  ระบบบริหารงานบุคลากร  และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ระยะเวลาดำเนินงาน  15  เดือน

“การดำเนินการเพื่อนำระบบสารสนเทศเพื่อการการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร  หรือ Enterprise Resource Planning  (ERP)  มาใช้เพื่อให้เกิดความประโยชน์สูงสุดในการวางแผนและบริหารทรัพยากร ให้มหาวิทยาลัยมีการปฏิรูประบบการทำงานร่วมกัน  เพิ่มประสิทธิภาพและความเหมาะสมให้กับกระบวนการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว  และลดค่าใช้จ่ายโดยรวมขององค์กร  มีระบบฐานข้อมูลที่มีมาตรฐาน ครบถ้วนและทันเวลาสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจและวางแนวทางในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย  และเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานและมีการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการบริหารองค์กรให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป” กล่าวในตอนท้าย


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน