'บิ๊กตู่' เซ็นแต่งตั้งแล้ว 185 อรหันต์ปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.ค.63 - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ลงนาม ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่งๆ (ฉบับที่ 2 ) เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป

โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และมีมติมือวันที่ 5 กรกฎาคม2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ) ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประทศ พศ 2560 แล้วนั้น เนื่องจากต่อมาประธานกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศบางคนพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 16 และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปเสนอให้ปรับเปลี่ยนฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้าน เพื่อประโยชน์ในการประสานงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านอื่นเพิ่มขึ้นตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติแผนและชั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ประกอบกับอำนาจของนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 2563 จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการเดิมและกรรมการที่ไต้รับแต่งตั้งใหม่หรือสับเปลี่ยนคณะ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ และเพื่อให้คณะกรรมการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ลงพร้อมกันจึงให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆและใช้ประกาศฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้


เฮ้อ..... ปลงสังขารตัวเองน่ะครับ! เห็น "เด็กส้ม" ในเข่งธนาธรกับ "เด็กแดง" ในเข่งทักษิณ หลอมเป็น "ม็อบล้มเจ้า" เกิดผลิตภัณฑ์ "รุ่นใหม่ ๓ นิ้ว"

ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'
"ฟางเส้นสุดท้ายของรัฐบาล"
'ปฐมสถาปนาล้มเจ้า'
'เผาหลอก-เผาจริง' ร่าง รธน.