'ชทพ.'นัดประชุมใหญ่พรรค 9 ส.ค.เลือกตั้งกก.บห. 3 เก้าอี้


เพิ่มเพื่อน    

26 ก.ค.63-นายนิกร จำนง  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.) ในฐานะผู้อำนวยการพรรค ชทพ. เปิดเผยว่า พรรคจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค.ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต โดยนอกจากจะมีวาระที่น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค ในฐานะประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบแล้ว ยังมีวาระที่จะต้องรับรองรายงานการประชุมใหญ่พรรคครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2562 และยังมีเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563, แผนหรือโครงการที่จะดำเนินการตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560, แผนงานและโครงการที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจำปี 2563 , รายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2562 ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560, งบการเงินประจำปี 2562 ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบและธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560, พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค 

นอกจากนี้ จะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากมีผู้ลาออกไปจำนวน 3 ราย ได้แก่ รองหัวหน้าพรรค รองเลขาธิการพรรค และกรรมการทั่วไป รวมทั้งในการประชุมยังมีระเบียบวาระให้รัฐมนตรีของพรรคชาติไทยพัฒนาพบปะกับสมาชิก โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา  จะได้นำเสนองานในหน้าที่ว่าได้ทำอะไรไปบ้างอย่างไร สอดคล้องกับนโยบายพรรคชาติไทยพัฒนาอย่างไร


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'