บริดจสโตนประกาศรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562-2563


เพิ่มเพื่อน    

บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562-2563 นำเสนอกลยุทธ์ธุรกิจระยะกลาง-ยาว รวมถึงความมุ่งมั่นของบริดจสโตนที่จะพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

ชูอิจิ อิชิบาชิ ประธานกรรมการบริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัทบริดจสโตน เปิดเผยว่า “ความยั่งยืน” คือสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท อีกทั้งยังเป็นแก่นหลักของ กลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรของเรา บริดจสโตนยังคงริเริ่มและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อบูรณาการยุทศาสตร์เพื่อความยั่งยืนสู่การปฏิบัติงานในทุกๆ วัน เราเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและสังคมที่ยิ่งใหญ่ต่อการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่พนักงาน, คู่ค้าทางธุรกิจ, ลูกค้าและสังคมร่วมกัน  บริดจสโตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันกลยุทธ์และความตั้งใจผ่านรายงานความยั่งยืนนี้

 

ณ ปี 2563 บริดจสโตนได้ก้าวสู่ การปฏิรูปครั้งที่ 3” หรือ “Bridgestone 3.0 นับเป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของบริดจสโตน  เราได้ประกาศวิสัยทัศน์เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมและลูกค้าในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืนในการก้าวสู่ปี 2593 (ค.ศ. 2050) พร้อมกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจระยะกลาง-ยาวเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้สำเร็จ ซึ่งกลยุทธ์ธุรกิจนี้ได้วาง “ความยั่งยืน” ให้เป็นแก่นหลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและลูกค้าผ่านการนำเสนอโซลูชั่นเอกสิทธิ์เฉพาะบริดจสโตน ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องการสร้างคุณค่าร่วม ได้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562-2563 นี้ พร้อมรายละเอียดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนให้สอดคล้องกับ “Our Way to Serve” เจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน

 

ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562-2563 นี้ บริดจสโตนได้เผยถึงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม                           ระยะกลาง-ใหม่ ที่จะดำเนินการให้สำเร็จภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) ซึ่งก่อนหน้านี้ เราได้บรรลุเป้าหมายระยะกลางเดิมสู่ปี 2563 ได้สำเร็จแล้วตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเร็วกว่าแผน 1 ปี สำหรับวัตถุประสงค์ของเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่-ระยะกลางสู่ปี 2573 นี้ก็เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด “การผลักดันให้เกิดการการเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ” เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม-ระยะยาวสู่ปี 2593 (ค.. 2050)

 

บริดจสโตนมุ่งมั่นที่จะดำเนิน 3 กิจกรรมหลักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ ดังนี้ บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะที่สามารถลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ , เร่งรัดให้เกิดการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในธุรกิจของเรา , ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และห่วงโซ่แห่งคุณค่าทั้งหมดเพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนสมดุลอย่างแท้จริง

 

บริดจสโตนได้ดำเนินการอย่างแข็งขันในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ด้วยการพัฒนาการสร้างความเข้าใจของสังคมและลูกค้าให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และยังคงส่งมอบโซลูซั่นที่สร้างคุณค่าใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริดจสโตนมุ่งมั่นที่จะส่งมอบนวัตกรรมและโซลูชั่นเพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตของผู้คนทั้งในด้านการเดินทาง, การดำเนินชีวิต, การทำงาน และการพักผ่อนให้ดียิ่งขึ้น

 

แกลลอรี่


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด