คลังหน้าหงาย!ศาลปกครองพิพากษาห้ามฉกเงินกองทุนคนพิการเกินพันล้าน


เพิ่มเพื่อน    

5 ส.ค.2563 - ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 182/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 405/2560ระหว่าง สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย (ผู้ฟ้องคดี) กับ กระทรวงการคลัง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ฟ้องว่า กระทรวงการคลัง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน มีคำสั่งตามหนังสือที่ กค 0406.2 ล.2973 ลว. 30 พ.ย.2559 กำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำเงินสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็นของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เงินกองทุนไม่มีสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็น และมีแนวโน้มที่จะลดลงและไม่เพียงพอที่จะใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ 

ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลว. 4 ม.ค. 2560 ขอให้ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ระงับการนำเงินดังกล่าวส่งคลังแล้ว และได้ทราบผลการพิจารณาในเบื้องต้นว่า จะลดเงินนำส่งลงเหลือ จำนวน 1,000 ล้านบาท แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่เห็นพ้องด้วย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ขณะที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งดังกล่าวนั้น ยังไม่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายลำดับรองกำหนดหลักเกณฑ์กรณีดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีข้อเท็จจริงตามคำให้การของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยว่า การนำเงินของกองทุนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามคำสั่งของกระทรวงการคลัง อาจส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการตามภารกิจในอนาคต และต่อสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามกฎหมาย กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองกลางจึงพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงการคลังที่กำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำเงินส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท
 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน