ประกาศสภาผู้แทนราษฎร 'เลขาฯสภา-รองเลขาฯ-ที่ปรึกษา' พ้นจากราชการ


เพิ่มเพื่อน    

สรศักดิ์ เพียรเวช

6 ส.ค.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากราชการ

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นอันพ้นจากราชการ

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพราะเกษียณอายุตามมาตรา ๘๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการพ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ จึงให้ข้าราชการพ้นจากราชการ จํานวน ๓ คน ดังนี้

๑. นายสรศักดิ์ เพียรเวช ตําแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร(นักบริหาร ระดับสูง)ตําแหน่งเลขที่๑

๒. นางนงนุช เศรษฐบุตร ตําแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร(นักบริหาร ระดับสูง)ตําแหน่งเลขที่๒

๓. นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ ตําแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย(นิติกร ระดับทรงคุณวุฒิ)ตําแหน่งเลขที่ ๒๐๘๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร