ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนคำสั่งคลังปลด 'วิชัย' ออกจากราชการ กรณียกเว้นภาษีการโอนหุ้นชินคอร์ป


เพิ่มเพื่อน    

6 ส.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ลงโทษปลดนายวิชัย  จึงรักเกียรติ อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร ออกจากราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นวันที่คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับ

เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อีกทั้งไม่ปรากฎว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์ที่มิควรได้จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้กรมสรรพากรเสียหาย จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด คำสั่งลงโทษดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย. อ่านรายละเอียดคำพิพากษาทั้งหมด