สนข.ลุยพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟอยุธยา


เพิ่มเพื่อน    

11 ส.ค. 2563 นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สนข. เปิดเผยภายหลังงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสัมมนาเพื่อลงทุน สรุปผลในพื้นที่เมืองต้นแบบ : จ.พระนครศรีอยุธยา โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”ว่า จ.พระนครศรีอยุธยาเป็นอีกพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมพัฒนาเป็น เมืองมรดกล้ำค่า แหล่งอุตสาหกรรมชั้นนำ อู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด


อย่างไรก็ตามส่งผลให้ จ.พระนครศรีอยุธยาเป็น 1 ใน 3 เมืองที่ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา TOD และสถานีรถไฟอยุธยาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน TOD ประเภทศูนย์กลางเมือง (Urban Center: UC) จากกลุ่มแนวเส้นทางรถไฟสายเหนือ ด้วยความสำคัญของสถานีรถไฟความเร็วสูงและพื้นที่ในรัศมี 500 เมตรโดยรอบสถานีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทส่งเสริมการพัฒนาเมือง

ทั้งนี้แนวคิดพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟอยุธยา ส่งเสริมเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระดับโลก ใช้ประโยชน์ที่ดินผสมผสานและสร้างสรรค์กิจกรรมภายในเมืองที่เป็นเอกลักษณ์
เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่เกาะเมือง และฝั่งสถานีรถไฟด้วยสะพานทางเดินข้ามแม่น้ำ ท่าเรือข้ามฟาก และระบบขนส่งมวลชนรอง (Feeder) เชื่อมพื้นที่สาธารณะภายในเมืองด้วยโครงข่ายพื้นที่สีเขียว ทางจักรยาน ทางเท้า และทางยกระดับ วางแผนและบริหารจัดการด้วยความยืดหยุ่นและรองรับการพัฒนาในอนาคต


สำหรับแนวคิดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่รอบสถานีรถไฟอยุธยา แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (ปี64-65) ระยะสั้น (66-70) ระยะกลาง (71-75) และระยะยาว (76-80) โดยพัฒนาพื้นที่ TOD เป็น 5 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 ย่านสถานีรถไฟทางคู่และสถานีรถไฟความเร็วสูง พื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานีรถไฟทางคู่และสถานีรถไฟความเร็วสูง รวมถึงส่วนของอาคารสถานี อาคารสำนักงาน และที่พักของเจ้าหน้าที่

โซนที่ 2 ย่านพาณิชยกรรมรองรับการค้าและบริการขนาดใหญ่ริมถนนโรจนะ พื้นที่พัฒนาแบบผสมผสานพาณิชยกรรม รองรับการค้าและบริการขนาดใหญ่ริมถนนโรจนะ โดยมีอาคารสูงได้ไม่เกิน 30 เมตร เช่น ศูนย์การค้าหรือศูนย์ค้าปลีก อาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์การประชุมสัมมนา และคอนโดมิเนียม

โซนที่ 3 ย่านผสมผสานพาณิชยกรรมรองรับศูนย์กลางการค้าและบริการท่องเที่ยว พื้นที่พัฒนาแบบผสมผสานพาณิชยกรรม รองรับศูนย์กลางการค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้สถานี เช่น ศูนย์การค้า ร้านค้าริมถนน อาคารสำนักงาน โรงแรม และอพาร์ทเมนท์ให้เช่า เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางมาติดต่อธุรกิจ

โซนที่ 4 ย่านผสมผสานพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย พื้นที่พัฒนาแบบผสมผสานพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย เช่น คอนโดมิเนียมระดับกลาง คอนโดมิเนียมคุณภาพสูง และศูนย์การค้าหรือศูนย์ค้าปลีก เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนโดยรอบสถานี และ โซนที่ 5 ย่านที่พักอาศัยชั้นดี พื้นที่พัฒนาที่อยู่อาศัยชั้นดีเพื่อตอบสนองผู้อยู่อาศัย หรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนอยู่อาศัยในอยุธยาระยะยาว

ทั้งนี้หากไม่มีพัฒนา TOD ทำให้เกิดปัญหาการขยายตัวของเมืองอย่างกระจัดกระจาย เนื่องจากขาดการวางแผนพัฒนาเมืองที่ดี ใช้ประโยชน์พื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ เช่น ปล่อยทิ้งพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นพื้นที่ตาบอด หรือพัฒนาพื้นที่รอบศูนย์คมนาคมขนส่งเบาบางกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้เมืองขาดความกระชับ
ขาดการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบ และโครงข่ายรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต สภาพจราจรหนาแน่นและใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลมากกว่าระบบขนส่งสาธารณะ ขาดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง ขาดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ ทั้งทางเท้า ทางจักรยาน และพื้นที่สีเขียวรวมทั้งเกิดปัญหามลภาวะในเมืองและคุณภาพชีวิตของคนเมืองลดลง

อย่างไรก็ตาม หากพัฒนาพื้นที่ตามหลักการ TODทำให้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และหลากหลาย มีระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนเดิมและชุมชนใหม่ มีโครงข่ายพื้นที่สีเขียว ทางเท้า และทางจักรยานเชื่อมโยงพื้นที่สาธารณะ และเดินทางภายในเมือง
เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่โดยรอบสถานี TOD อยุธยา ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่พักอาศัยระยะยาว อย่างไรก็ตาม สนข. จะจัดเปิดเวทีสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนในเมืองต้นแบบ จ.ชลบุรี วันที่ 14 ส.ค.63 


เมื่อคืนเป็นไงครับ? ได้ดูกันเปล่า......... ประชุมรัฐสภาในนัด "แก้รัฐธรรมนูญ" เพื่อตั้ง ส.ส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั่นน่ะ

'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!