ดัน ‘ระยอง’ เวทีแรกฟังเสียง ‘คนรุ่นใหม่’ ลดอุณหภูมิร้อน


เพิ่มเพื่อน    

     หลัง "ม็อบต้าน" รัฐบาลออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวบนถนน ยื่นข้อเรียกร้องกันอย่างต่อเนื่อง จนเตรียมนำไปสู่การชุมนุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เริ่มร้อนแรงขึ้น ด้วยพลังม็อบคนรุ่นใหม่ที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษา ถือเป็นอีกหนึ่งความสุ่มเสี่ยงที่รัฐบาลต้องพึงระวัง

            ทำให้ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รีบผุดแนวคิดเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเมื่อต้นเดือนสิงหาคม เพื่อหวังใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร รับฟังความเห็น และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน อีกทั้งยังอาจจะช่วยลดอุณหภูมิร้อนของพลังมวลชนบนท้องถนนลงมาได้บ้าง โดยแนวคิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดในช่วงกลางเดือนทันที

            ซึ่ง "บิ๊กตู่" อยากให้ทุกกระทรวงจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการคิดและแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาประเทศ ทั้งการสร้างเวทีให้ได้คิดและแสดงออก รวมถึงการเสนอแนะต่อรัฐบาลในประเด็นต่างๆ และยังเป็นโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้รับทราบการดำเนินงานของรัฐบาลที่ได้ทำไปจนประสบความสำเร็จในหลายๆ เรื่อง ซึ่งที่ผ่านมาเสมือนมีช่องว่างอยู่ ทำให้คนรุ่นใหม่อาจไม่ได้เข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้

            ในขณะเดียวกัน "บิ๊กตู่" ยังมองว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นอนาคตของชาติ ที่มีมุมมองที่แตกต่าง จึงอยากจะให้มีวิธีที่จะเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยมอบหมายสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นแม่งานบูรณาการกับทุกกระทรวงในการร่วมจัดเวทีดังกล่าว โดยรูปแบบการเปิดพื้นที่ ตัวแทนนายกฯ และส่วนงานของรัฐจะไปร่วมรับฟัง รวมถึงตัว “บิ๊กตู่” เองอาจหาจังหวะเหมาะไปร่วมรับฟังในเวทีดังกล่าวด้วย และเมื่อได้ข้อเสนอแนะต่างๆ แล้วจะมีการจัดทำเวิร์กช็อป เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามแนวทาง

                “รวมไทยสร้างชาติ”

            ขณะที่ล่าสุดความคืบหน้าในเบื้องต้น เวทีแรกจะมีขึ้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องในการจัดกิจกรรมต่างๆ หลังการผ่อนคลายมาตรการจากสถานการณ์โควิด-19 และขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดวันว่าจะเป็นวันใด แต่จะเกิดขึ้นก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคมนี้

            สำหรับเวทีรับฟังความเห็นเวทีแรกนี้ จะมีนักเรียน นักศึกษา อาชีวะ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นประมาณ 120 คน โดยสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จะโยนคำถามให้ผู้ที่เข้าร่วมเป็นประเด็นๆ เพื่อแสดงความคิดเห็น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคิดเรื่องการใช้ภาษาที่เยาวชนเข้าใจได้ง่าย และกระตุกต่อมความคิดของเยาวชน

            ทั้งนี้ ประเด็นที่ตั้งขึ้นจะเป็นไปในทิศทาง เช่น ต้องการให้แก้ปัญหาในการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างไร หรือมีอะไรที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ไข และหลังเวทีแรกที่จังหวัดระยองแล้ว จากนั้นจะมาจัดที่กรุงเทพฯ แล้วเวียนไปยังจังหวัดอื่นๆ

            อย่างไรก็ตาม กรอบและประเด็นที่จะจัดในเวทีรับฟังความเห็นนี้จะใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก โดยแยกย่อยจากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ในส่วนเรื่องกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย รัฐบาลก็พร้อมรับฟังหากกลุ่มคนรุ่นใหม่มีประเด็นที่จะเสนอแนะ หรือมีข้อกังวลที่อยากให้ภาครัฐร่วมมือเปิดพื้นที่ในส่วนนี้

            สำหรับแผนการเปิดเวทีรับฟังความเห็นที่จะเกิดขึ้นกลางเดือนสิงหาคมนี้ "พล.อ.ประยุทธ์" อยู่ระหว่างการดูร่างสรุปรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมและกำหนดพื้นที่ในการจัดเวทีไว้ทั้งหมดแล้วในหลายพื้นที่และหลายภูมิภาคทั่วประเทศ.


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์