​สอศ.ฝึกครูอาชีวะให้เป็น"โค้ชธุรกิจ" ด้านเกษตรและประมง 


เพิ่มเพื่อน    


26ส.ค.63-นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเลือกกลุ่มครูผู้สอนสาขาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ของศูนย์บ่มเพาะจากสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายด้านการเกษตรและประมง จำนวน 50 คน เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการและแนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และการฝึกปฏิบัติทั้งในเรื่องช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ การค้นหาความเป็นผู้ประกอบการในตนเอง การออกแบบการเรียนรู้ ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 และทักษะการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา ซึ่งโครงการนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจให้แก่ครู และผู้เรียนอาชีวศึกษา สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นพัฒนาด้านการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจ และโครงการการพัฒนาครูผู้สอนอาชีวศึกษาที่จัดขึ้นนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านการประกอบธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกคน ทำให้ครูมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปถ่ายทอด และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงอีกทางหนึ่ง

“สอศ. ได้จัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรและประมงเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพ มีทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย เป็นหลักในเรื่องแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยให้กับประเทศ และการอบรมครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจให้กับผู้เรียนจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการไปพร้อมๆ กับองค์ความรู้ด้านวิชาการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเกษตรกรวิถีใหม่ที่เป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายที่มีศักยภาพ”รองเลขาฯ กอศ.กล่าว
 


อืมมมม... บางวันมันก็ฝืนจริงๆ นะ! คือเรื่องคุยน่ะ..มี อารมณ์จะคุยมันไม่มี แต่ต้องคุย เพราะอย่างนั้น จึงตกอยู่ในลักษณะ "ทุกข์เข็น"

"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"