เชิญร่วมงาน “สมัชชาสภาพลเมืองอีสาน ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน ไทอีสานหนึ่งเดียว” 3-5 กันยายนนี้ ที่ ม.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม


เพิ่มเพื่อน    

มหาสารคาม / ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายนนี้  ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  ร่วมกับหน่วยภาคีต่างๆ  จัดงาน “สมัชชาสภาพลเมืองอีสาน  ตุ้มโฮม  ฮักแพง  แบ่งปัน  ไทอีสานหนึ่งเดียว”   ภายในงานมีการจัดประชุมเชิงวิชาการ   โดยมีประเด็นนำเสนอที่สำคัญ  คือ   “ความมั่นคงทางอาหาร  คือความมั่นคงของมนุษย์”  เพื่อระดมความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนแนวทางในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร  รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับพี่น้องในภาคอีสาน  

 

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ  การแสดงทางวัฒนธรรม  ดนตรี  อาหาร  ฯลฯ  โดยมีเวทีที่สำคัญ  เช่น  เวทีรวบรวมข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอีสาน  ว่าด้วยการจัดการตนเองด้านความมั่นคงทางอาหารของชุมชน  ฯลฯ  วันสุดท้ายมีการทอดผ้าป่ากองทุนเมล็ดพันธุ์  แลกเปลี่ยนแบ่งปัน  เพื่อความมั่นคงทางอาหารของคนอีสาน  มอบกองทุนเพื่อการริเริ่มก่อตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาภาคอีสาน  และการประกาศเจตนารมณ์ความมั่นคงทางอาหารของคนอีสาน 

 

นายสุเมธ  ปานจำลอง  คณะกรรมการจัดงานฯ  กล่าวว่า  การจัดงาน “สมัชชาสภาพลเมืองอีสาน  ตุ้มโฮม   ฮักแพง  แบ่งปัน  ไทอีสานหนึ่งเดียว” ปี 2563  กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 3-5 กันยายนนี้  ที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  โดยคณะทำงานจัดงานฯ ได้กำหนดธีมงาน  คือ “ความมั่นคงทางอาหาร คือความมั่นคงของมนุษย์”

 

ทั้งนี้เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมา  ภาคอีสานเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติ  เช่น  ภัยแล้ง น้ำท่วม  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน ไร่  นา  ป่า  สวน  พืชผัก ผลไม้  บ้านเรือนที่อยู่อาศัยถูกพายุถล่ม  เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก  อีกทั้งยังเผชิญกับสภาวะโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง  ทำให้ประชาชนตกงาน  ว่างงาน  มีรายได้ลดน้อยลง  เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในครัวเรือน  โดยเฉพาะปัญหาเรื่องปากท้อง  การขาดแคลนข้าวปลาอาหาร

        

“ขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับสภาพปัญหาดังกล่าว  ประกอบกับมีเป้าหมายที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีสมัชชาสภาพลเมืองอีสาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล  โดยผ่านกระบวนการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์  และสังเคราะห์ปัญหาจากพื้นที่ตำบล   จังหวัด เครือข่ายภาคประชาสังคม  รวมเป็นข้อเสนอของภาคอีสาน  จึงได้จัดทำ ‘โครงการสมัชชาสภาพลเมืองอีสาน  ตุ้มโฮม ฮักแพง  แบ่งปัน  ไทอีสานหนึ่งเดียว ความมั่นคงทางอาหาร คือความมั่นคงของมนุษย์’ ขึ้นมา” นายสเมธกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน

 

นอกจากนี้ยังมีเป้าหมาย  เพื่อให้เกิดการกำหนดแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอีสานโดยภาคประชาชน  และริเริ่มจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาภาคอีสาน  รวมทั้งเพื่อให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารของขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสาน  ให้สามารถดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง   และสามารถยกระดับพื้นที่ตำบลจัดการตนเองไปสู่ชุมชนจัดการตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  โดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางอาหาร  และเมล็ดพันธุ์   และยกระดับสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล  เพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนคนอีสาน

 

 

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในปีนี้  จะมีเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรม  ทั้งในเชิงวิชาการ  ผสานวัฒนธรรมอีสาน  โดยมีการสำรวจข้อมูลความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน  มีการนำเสนอรูปธรรมความมั่นคงทางอาหารคนอีสาน  การจัดแสดงนิทรรศการ  การเปิดห้องย่อยเรียนรู้  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร  การประกาศยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารคนอีสาน 

 

การประชุมสมัชชารับรองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอีสาน  เวทีนำเสนอผลกระทบจากโครงการรถไฟรางคู่  รถไฟความเร็วสูง  ผลกระทบจาก พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2563  ฯลฯ  การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาภาคอีสาน          การทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์   เวทีวัฒนธรรม  การประกวดอาหาร  พาแลงอีสาน  และการประกาศเจตนารมณ์ความมั่นคงทางอาหารของคนอีสาน

 

นอกจากนี้ภาคีร่วมจัดงาน  คือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้จัดให้มีการบันทึกเทปรายการเวทีนโยบายสาธารณะ  ดำเนินรายการโดยนาตยา แวววีรคุปต์ และการจัดกิจกรรมดนตรี Hand to Hand Music for Social movement Thai PBS  ศิลปิน อ้น แคนเขียว และวงหมาเก้าหางอีกด้วย  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง  facebook สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 

นายสุเมธกล่าวในตอนท้ายว่า  การจัดงานตุ้มโฮมฮักแพงแบ่งปันของขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสานนั้น  มีที่มาจากวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ภาคกลาง  และกรุงเทพมหานคร  เมื่อปี 2554  โดยขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสาน 20 จังหวัด ได้รวมพลังรวบรวมข้าวสาร  อาหารแห้ง  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดให้กับผู้ประสบภัย  ครั้งนั้นขบวนองค์กรชุมชนสามารถรวบรวมข้าวได้หลายสิบตัน  เงินบริจาค  และสิ่งของอีกเป็นจำนวนมาก  

 

เมื่อเหตุการณ์น้ำท่วมบรรเทาลงจึงได้มีการสานต่อแนวคิด “กองทุนตุ้มโฮมฮักแพงแบ่งปัน” เพื่อเป็นกองทุนเอาไว้ช่วยเหลือกัน  ขณะเดียวกันในช่วงนั้น  ขบวนสภาองค์กรชุมชนภาคอีสานกำลังเตรียมงานสำคัญ คืองาน “สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2554  ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรก  จากนั้นจึงมีการจัดงานต่อเนื่องมาเกือบทุกปี  โดยหมุนเวียนกันไปในแต่ละจังหวัด  และปีนี้จัดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้ชื่องานว่า “สมัชชาสภาพลเมืองอีสาน  ตุ้มโฮม  ฮักแพง  แบ่งปัน  ไทอีสานหนึ่งเดียว”  

 

การระดมความช่วยเหลือของพี่น้องขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสานเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2554


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก