สมอ.ลุยใช้ QR Code ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลสินค้า


เพิ่มเพื่อน    

 

8 ก.ย.2563 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. ทั้งที่เป็นผู้ทำในประเทศ และผู้นำเข้ากว่า 10,000 ราย จำนวนใบอนุญาตกว่า 80,000 ฉบับ ครอบคลุม 750 มาตรฐาน ซึ่งตาม พ.ร.บ.มาตรฐานฯ และกฎกระทรวงฉบับใหม่ กำหนดให้ผู้รับอนุญาตทุกรายจะต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลในใบอนุญาต และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คู่กับเครื่องหมายมาตรฐานที่สินค้าด้วย สมอ. จึงได้จัดทำเป็นคิว อาร์โค้ด(QR Code) เพื่อให้ผู้รับอนุญาตนำไปแสดงบนสินค้าที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code ก่อนตัดสินใจซื้อ รวมทั้ง เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหรือร้องเรียนในกรณีที่สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ระบุไว้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

สำหรับการเตรียมความพร้อมในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ก่อนถึงวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ สมอ. ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงผู้รับอนุญาตตามกลุ่มสินค้าประเภทต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้ากำลัง คอนกรีต วัสดุก่อสร้าง เซรามิก ยานยนต์และโภคภัณฑ์ และของเล่น เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ก.ย. 2563 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ. รวมทั้งสิ้นกว่า 30 รอบ โดยผู้รับอนุญาตสามารถดูรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้ที่ กองควบคุมมาตรฐาน โทร. 0 2202 3386-7, 0 2202 3398 ในวันและเวลาราชการ และ สมอ. ยังได้บันทึกเทปการประชุมชี้แจงผู้รับอนุญาต และอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ สมอ. ที่ www.tisi.go.th และ www.facebook.com/tisiofficial อีกด้วย


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด