'บัญชีกลาง'ดึงระบบอิเล็กทรอนิกส์หนุนเทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณ64


เพิ่มเพื่อน    

 

10 ก.ย. 2563 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ของเทศบาล ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มีความชัดเจน สะดวก รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรมบัญชีกลางจึงได้ออกวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล ประกอบด้วยเทศบาลนคร 30 แห่ง และเทศบาลเมือง 192 แห่ง ดังนี้ 

1. ให้หน่วยงานผู้เบิกเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารรัฐวิสาหกิจ ประเภทกระแสรายวัน สำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง 1 บัญชี และสำหรับรับเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง 1 บัญชี 2. นำข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 1 ส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อสร้างเป็นข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS และ 3. ให้ปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง 4. การขอเบิกเงินจากคลังกรณีได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีสำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลังตามข้อ 1 เพื่อให้เทศบาลจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป  

5. การขอเบิกเงินจากคลังกรณีได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เบิกเมื่อหนี้ถึงกำหนด หรือใกล้ถึงกำหนดชำระ ดังนี้ 1. ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป หรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้จัดทำหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง เพื่อทำการจองงบประมาณในระบบ GFMIS โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของเทศบาลโดยตรง  
2. นอกจากกรณีตามข้อ 1 ไม่ต้องจัดทำหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้างในระบบ GFMIS โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีสำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลังตามข้อ 1 เพื่อให้เทศบาลจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป หรือเทศบาลต้องการให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงก็ได้  

“การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล ให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังสำหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สินโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว  และหลังจากที่กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของเทศบาลโดยตรงแล้ว ให้พิมพ์รายงานการจ่ายเงินจากระบบ GFMIS เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวิธีปฏิบัตินี้ได้ ให้หน่วยงานผู้เบิกขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง” นายภูมิศักดิ์ กล่าว