'บัญชีกลาง'ดึงระบบอิเล็กทรอนิกส์หนุนเทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณ64


เพิ่มเพื่อน    

 

10 ก.ย. 2563 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ของเทศบาล ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มีความชัดเจน สะดวก รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรมบัญชีกลางจึงได้ออกวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล ประกอบด้วยเทศบาลนคร 30 แห่ง และเทศบาลเมือง 192 แห่ง ดังนี้ 

1. ให้หน่วยงานผู้เบิกเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารรัฐวิสาหกิจ ประเภทกระแสรายวัน สำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง 1 บัญชี และสำหรับรับเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง 1 บัญชี 2. นำข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 1 ส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อสร้างเป็นข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS และ 3. ให้ปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง 4. การขอเบิกเงินจากคลังกรณีได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีสำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลังตามข้อ 1 เพื่อให้เทศบาลจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป  

5. การขอเบิกเงินจากคลังกรณีได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เบิกเมื่อหนี้ถึงกำหนด หรือใกล้ถึงกำหนดชำระ ดังนี้ 1. ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป หรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้จัดทำหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง เพื่อทำการจองงบประมาณในระบบ GFMIS โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของเทศบาลโดยตรง  
2. นอกจากกรณีตามข้อ 1 ไม่ต้องจัดทำหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้างในระบบ GFMIS โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีสำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลังตามข้อ 1 เพื่อให้เทศบาลจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป หรือเทศบาลต้องการให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงก็ได้  

“การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล ให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังสำหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สินโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว  และหลังจากที่กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของเทศบาลโดยตรงแล้ว ให้พิมพ์รายงานการจ่ายเงินจากระบบ GFMIS เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวิธีปฏิบัตินี้ได้ ให้หน่วยงานผู้เบิกขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง” นายภูมิศักดิ์ กล่าว 


จัดหนักจัดเต็มทั่วหน้า ไม่มีคำว่าสองมาตรฐาน อ่านบทความอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ ใน www.thaipost.net วานนี้ มองเห็นหลายๆ เรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้ชัดเจนขึ้น

"ทักษิณ" ท้ารบ "จตุพร"
หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'