อธิการฯ มทร.ธัญบุรี ชี้โควิด เป็นโอกาสให้นศ.เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง นำเรียนออนไลน์ผสมผสาน


เพิ่มเพื่อน    


15ก.ย.63-ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น เกิดการปรับตัวทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รู้จักการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์และไอทีในรูปแบบต่างๆ  มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รู้จักการค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลออกมาทำให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง รวมถึงทำให้มีบทเรียนออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลดีด้านการเรียนให้กับนักศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไม่มีผลต่อการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา เพราะมีการตั้งเป้าหมายสมรรถนะความรู้ที่นักศึกษาจะต้องได้รับ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นระยะ โดยที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

อธิการบดีฯ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ มทร.ธัญบรี จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ไม่ใช่การเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่จะใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ประกอบด้วย เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยมีบทเรียนออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น  นอกจากอาจารย์ผู้สอนจะสอนในห้องเรียนแล้ว อาจให้นักศึกษาศึกษาบทเรียนเพิ่มเติมจากทางออนไลน์ ซึ่งจะทำให้เรียนได้เร็วและมีประสิทธิภาพมาก นอกจากนี้ จะเน้นให้นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์และระบบไอทีสารสนเทศ รวมถึงการฝึกภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Speak เป็นการเรียนผ่านออนไลน์ โดยมทร.ธัญบุรี ให้นักศึกษาชั้นปี1-2 ใช้ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้เรียนด้วย เพื่อให้อาจารย์สามารถให้คำปรึกษากับนักศึกษาได้ 

ส่วนด้านวิชาชีพ มทร.ธัญบุรีมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว เพราะอาจารย์ทุกท่านให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนวิชาชีพ รวมถึงจะเน้นเรื่องการตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ จะมีการเพิ่มรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเข้าไปให้กับนักศึกษาด้วย เพราะเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ใช่แค่ไปทำงานในภาอุตสาหกรรมเท่านั้น หากมีแนวทางประกอบอาชีพเองก็สามารถทำได้