ถนนเลียบคลองประปาหัวทิ่ม!ศาลปกครองกลางสั่งคุ้มครองให้หยุดเวนคืนที่ดิน


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.ย.2563 -  ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 1915/2563 ระหว่างนายศักดิ์ณรงค์ ทยาเศรษฐ์ ผู้ฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 6 คน กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (กรุงเทพมหานคร) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออกเชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา ปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นมีการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 แล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มิได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในการเข้าไปสำรวจทรัพย์สินและตกลงซื้อขายกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ แต่กลับตกลงซื้อขายกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 250 ซึ่งเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานราชการ จึงเป็นกรณีที่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย

ซึ่งหากปล่อยให้มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามโครงการฯ โดยใช้วิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเดือดร้อนเสียหายในระหว่างพิจารณาคดีของศาลและยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงมีมูลและมีเหตุเพียงพอที่จะนำมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษามาใช้ อีกทั้งการที่ศาลมีคำสั่งให้

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ระงับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยการใช้วิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2500 ในโครงการฯ ไว้ก่อน ย่อมทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้มีโอกาสพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นเงินค่าทดแทนที่จะต้องนำไปจ่ายให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อันจะเป็นผลดีแก่การบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงเห็นได้ว่ามิได้ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคแก่การจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แต่อย่างใด

ศาลจึงมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ระงับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออกเชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภาโดยการใช้วิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2500 ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น 
 


ส.ส.เพื่อไทย "กรีดเลือดในสภา" ประกอบฉากไล่ให้นายกฯ ลาออกเย็นวาน (๒๗ ต.ค.๖๓) นั้นไม่น่าเจ็บตัวเปล่านะ!เพราะฉากนั้น "ยึดพื้นที่ข่าว" ได้แน่ 

นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์