โปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน 113 ราย


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.ย. 63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน ๑๑๓ ราย ดังนี้
๑. นางสาวนรัตน์ชร ธิติบูลยารัตน์ ๒. นายศรัณย์พิชญ์ เรนวาลี ๓. นายธีรกานต์ หางแก้ว ๔. นางสาวปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล ๕. นางสาววรพรรณ วิสิฐธนวรรธ ๖. นายปรมัตถ์ สุวรรณเสรี ๗. นางสาวมณีรัตน์ มหาชัยเจริญ ๘. นางสาวพรหทัย จันทร์แสงศรี ๙. นางสาววรัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์ ๑๐. นางสาวสริตา รัตนอติกุล

๑๑. นางสาวเมษ์รวี แจ่มแจ้ง ๑๒. นายกฤษณพงศ์ อังกุลดี ๑๓. นายภัทรพล พลรังสิต ๑๔. นายรวิน ถกลวิโรจน์ ๑๕. นายสัจจา หวังเอียด ๑๖. นายวีรพงศ์ เขาแก้ว ๑๗. นายจิรวัสส์ สินไชย ๑๘. นายณรงค์ชัย ช่วยบ้าน ๑๙. นายจิโรจ เนียมกุลรักษ์ ๒๐. นายกิตติศักดิ์ เพ็ชรวงษ์ อ่านทั้งหมด

 


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"