สขค.เข้มวิจัยแข่งขันการค้า ดัน'ธุรกิจโลจิสติกส์'สู่สากล


เพิ่มเพื่อน    

 'สขค.' ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ ศึกษาวิจัยการแข่งขันทางการค้าในธุรกิจโลจิสติกส์ไทย หวังเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ของไทย

 

ศาตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 ก.ย.2563 ว่าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่และอภิปรายผลการศึกษาการประเมินการแข่งขันทางการค้าในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ (The Launching Event of Thailand’s Competition Assessment Reports) ภายใต้โครงการความร่วมมือ OECD – ASEAN Competition Assessment

 

โดยมี ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (Dr. Sansern Samalapa, Vice Minister for Commerce) ในฐานะผู้กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการสาขาโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” (TBC)  ร่วมด้วย H.E. Mr. Brian Davidson เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยมากล่าวเปิดงาน ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง อดีตรองเลขาธิการอาเซียนบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความร่วมมือในภูมิภาคและการแข่งขันทางการค้าในมุมมองของอาเซียน (Regional Cooperation and Competition: ASEAN Focus)” ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 ก.ย. 2563  ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  โดยจัดให้มีการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ ให้องค์กรกำกับดูแลการแข่งขันในประเทศสมาชิกอาเซียน องค์การระหว่างประเทศ นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย

 

ศาสตราจารย์สกนธ์  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือ OECD – ASEAN Competition Assessment ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียน องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และรัฐบาลสหราชอาณาจักร ที่มุ่งปฏิรูปกฎระเบียบและนโยบายด้านโลจิสติกส์ให้ส่งเสริมการแข่งขัน และยกระดับการแข่งขันระหว่างรัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบการในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ ด้วยการร่วมจัดทำรายงานการศึกษา 2 เรื่อง ได้แก่

 

1.รายงานการศึกษาการประเมินกฎระเบียบด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน ของประเทศไทย (OECD Competition Assessment Reviews: Thailand – Logistics Sector 2020) ซึ่งเป็นการศึกษาบริบทของการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการประเมินกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องธุรกิจในสาขาโลจิสติกส์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า อาทิ การขนส่งสินค้า (Freight Transportation) ธุรกิจตัวกลางในการจัดส่งสินค้า (Freight Forwarding) การบริการขนส่งพัสดุย่อย (Small Package Delivery Services) การให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) เป็นต้น

 

2.รายงานการศึกษาการประเมินความเป็นกลางทางการแข่งขันในธุรกิจขนส่งพัสดุย่อย (OECD Competitive Neutrality Reviews: Thailand - Small-Package Delivery Services) โดยจะมุ่งเน้นการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความสำคัญและกรอบการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย รัฐวิสาหกิจและการแข่งขัน ภาพรวมของธุรกิจการขนส่งพัสดุย่อยของประเทศไทย และการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในธุรกิจขนส่งพัสดุย่อย

 

ทั้งนี้ที่ผ่านมา สขค. ได้ร่วมดำเนินการจัดทำรายงานกับคณะทำงาน OECD อย่างใกล้ชิดด้วยการให้ข้อมูล และข้อคิดเห็น รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสาขาโลจิสติกส์เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง และความเห็นต่อการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานทั้งสองฉบับ พร้อมทั้งประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล และนำส่งให้คณะทำงาน OECD ดำเนินการจัดทำรายงานต่อไป และในปัจจุบันรายงานข้างต้นทั้ง 2 ฉบับ ได้ถูกจัดทำขึ้นเสร็จสิ้นเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว

 

"กิจกรรมข้างต้นนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเสริมสร้างความตระหนักรู้และเผยแพร่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของผลการศึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้าใจ และให้ความสำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำหนดนโยบายหรือกฎระเบียบในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ที่ส่งเสริมการแข่งขัน อันเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และยกระดับการแข่งขันระหว่างรัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบการในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการการแข่งขันทางการค้าในระดับสากล” ศาตราจารย์สกนธ์ ระบุ.