"ยุพา"แจงวธ.ตั้งกก.สอบข้อเท็จจริงสวจ.พิจิตร ถูกร้องทุจริตเงินถุงยังชีพ


เพิ่มเพื่อน    


20ก.ย.63-นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า  ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ที่มีความไม่ชอบมาพากลกรณี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร นำเงินงบประมาณโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ไปอุดหนุนวัดทำถุงยังชีพสู้ภัยโควิด – 19  โดยโอนเงินให้วัดแล้วขอให้วัดถอนเงินมาจัดหาถุงยังชีพเอง อาจมีความไม่ชอบมาพากลในการดำเนินการ ทั้งนี้ ขอเรียนว่า วธ. ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ดังที่เห็นจาก วธ . ได้มีการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2565) ของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริตกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในด้านวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ในสถาบันการศึกษา ชุมชน และประชาชน เพื่อร่วมกันขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย 


        นางยุพา กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มีข้อสั่งการในเบื้องต้นให้กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน ทั้งนี้ หากมีมูลตามที่ปรากฏเป็นข่าวก็จะพิจารณาลงโทษหนักสุดตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป  


    “ขอเน้นย้ำว่า วธ.ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยกำหนดนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อมูลการทุจริต ทางสายด่วนวัฒนธรรม 1765 เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน” โฆษกวธ.กล่าว

 


"ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์"ถึงวันนี้ (๒๖ ต.ค.๖๓).......ประเมินสถานการณ์ผ่านแนวรบด้านถนนและด้านรัฐสภาแล้ว เป็นไงบ้างครับ?"ล้มเจ้า" สำเร็จแน่?

หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?