ทอท. เซ็นแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานล็อตใหญ่ 14 ตำแหน่งดึงคนนอกนั่งที่ปรึกษา


เพิ่มเพื่อน    

 

25 ก.ย. 2563 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)(ทอท.)เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด ทอท. มีมติแต่งตั้ง นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ เข้ามาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ทอท. ระดับ 11 จำนวน 1 ตำแหน่ง นอกจากนั้นยังได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 อีก 13 ตำแหน่ง ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวเพื่อให้การทำงานของทอท. เดินหน้าเนื่องจากในขณะนี้ ทอท. มีการพัฒนาและขยายขีดความสามารถ ศักยภาพการรองรับปริมาณผู้โดยสารสนามบินในกำกับดูแลของ ทอท. ทั้ง 6 สนามบิน 

โดยนายนิตินัย ยอมรับว่าได้ลงนามคำสั่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1726/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดว่า เพื่อให้การบริหารงานของ ทอท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง ลำดับการบังคับบัญชา อัตราเงินเดือนค่าจ่างของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 มษายน 2563 และครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 จึงแต่งตั้งพนักงาน ทอท.ให้ดำรงตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
สำหรับรายชื่อการแต่งตั้งพนักงาน ทอท. ตามคำสั่งดังกล่าว มีทั้งสิ้น 13 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1.นายธัญญา เสียงเจริญ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ (ระดับ 10)

2.นายนัยวัฒน์ เปรมานุวัติ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. และรักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร) ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร) (ระดับ 10)

3.นางลัชชิดา อาภาพันธุ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝายกลยุทธ์องค์กร (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) (ระดับ 10)

4.นางสาวผานิต เสถียรเสพย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ) (ระดับ 10)

5.นายอนันต์ หวังชิงชัย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระดับ 10)

6.ร.ท.ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ระดับ 10)

7.นายไชยยศ ชูปัญญา ตำแหน่งผู้อำนวยการฝายพัสดุท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) (ระดับ 10)

8.นายมนัส โสธรัตน์ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10)

9.น.ท.รณกร เฉลิมแสนยากร ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการ)(ระดับ 10)

10.น.ท.มัธยัณห์ ไกรสรกองศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) (ระดับ 10)

11.นายกฤช ภาคากิจ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรมสัญญา (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท. และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ

12.นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.

13.นางอภิรดี ขำคมกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและประเมินผลองค์กร (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา 10 ทอท.

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า  นายกีรติ แต่เดิม ทำงานเป็นบริษัทที่ปรึกษาในหลายๆโครงการขนาดใหญ่ ของ กระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ (รฟม.) และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) การเข้ามาดำรงตำแหน่งระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. สายวิศวกรรม และการก่อสร้าง ครั้งนี้ ได้รับการผลักดันมาจากแกนนำพรรคภูมิใจไทย 

ขณะเดียวกันเป็นที่ วิพากษ์วิจารณ์กันใน ทอท.ว่า ในการประชุมบอร์ดเมื่อเดือน ส.ค.63 ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ได้มีการโยกย้ายนายเอนก  ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สายวิศวกรรมและการก่อสร้างออกไปดำรงตำแหน่ง รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ (สายยุทธศาสตร์)เพื่อเปิดทาง ให้มีการประกาศรับสมัครตำแหน่งนี้ ขณะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ทำไมไม่มีการพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากคนใน ทอท .ก่อน


ก็ไม่ได้คิดจะพูดอะไรเกี่ยวกับโฆษกคนสวยพรรคเพื่อไทย "คุณอรุณี กาสยานนท์" หรอกนะ แต่เห็นแถลงแต่ละเรื่องแล้ว สงสาร! สงสารคนฟังน่ะ

ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?