เปิดคำสั่งตั้ง 'ชูศักดิ์ ศิรินิล' รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย


เพิ่มเพื่อน    

26 ก.ย.63 -  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลงในคำสั่งพรรคเพื่อไทยเรื่อง มอบหมายให้ทำหน้ที่รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้พรรค โดยมีเนื้อหาดังนี้

ด้วยหัวหน้พรรคเพื่อไทยตำรงตำแหน่งสมาชิกสภผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายด้านในสภาผู้แทนราษฎรด้วยในขณะเดียวกันจึงมีภารกิจมาก แม้จะมีรองหัวหน้าพรรคหลายคนแต่ยังมิได้มีการมอบหมายให้รองหัวหน้าพรรคหรือกรรรการบริหารพรรคคนใดทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทน ในกรณีที่หัวหพรรคไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อหัวหน้พรรคต้องพ้นจากตำแหน่งและต้องดำเนินการประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จึงอาจทำให้เกิดปัญหาความต่อเนื่องในการบริหารงานของพรรคได้

เพื่อให้มีผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรคในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 ข้อ 51 วรรคสาม ข้อ 54 วรรคแรก และข้อ 63 วรรคสองจึงมอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้พรรค เป็นผู้ทำหน้าที่รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้พรรค ในกรณีที่หัวหน้าไม่อยู่หรือไม่สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในระหว่างที่หัวหน้าพรรคพ้นจากตำแหน่งและยังไม่มีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่ดฎหมายและข้อบังคับพรรคที่ได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าพรรคทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วัน 10  กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่