สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการจัดเรี่ยไรระดมทุนผ่านเฟซบุ๊ก


เพิ่มเพื่อน    

ตามที่สื่อมวลชนได้รายงานข่าวกรณีการจัดเรี่ยไรระดมทุนผ่านเฟซบุ๊กว่า กระทรวงมหาดไทยได้ยื่นเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัย ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานต่อไป นั้น

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มี หนังสือขอหารือเรื่องดังกล่าวมายังสำนักงานฯ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้วปรากฎว่า ข้อหารือดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีผู้กล่าวหาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีกลุ่มบุคคลได้กระทำการจัดเรี่ยไรระดมทุนผ่านเฟซบุ๊ก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีนี้จึงมีผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด พนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องทำการสืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อที่จะทราบว่าเป็นความผิดตามที่มีข้อกล่าวหาหรือไม่ หากเห็นว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด ก็จะต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถาบันอื่นอยู่แล้วตามกฎหมาย และสมควรให้มีการดำเนินการตามกฎหมายนั้นก่อน เพื่อประโยชน์แก่การบริหารราชการแผ่นดิน จึงไม่รับข้อหารือนี้ไว้พิจารณา โดยได้มีหนังสือตอบกลับไปยังกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้ว

 

 จึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงกัน

 

 นายนพดล  เภรีฤกษ์

 โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


เทคโนโลยี "ไอที" เปลี่ยนสังคมโลก การจะเปลี่ยนให้ได้ผล มันก็ต้องรื้อ-ทุบทิ้ง-ทำลาย "สิ่งเดิม" แล้วสร้าง "สิ่งใหม่" อย่างที่เรียก "ดิสรัปต์"

๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?