4 หน่วยงาน MOU ปกป้องอุณหภูมิโลก ร่วมฟื้นป่าต้นน้ำลุ่มป่าสัก-ป่าชาย


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจ วิถีการบริโภควิถีการผลิตได้สร้างมลพิษ สร้างภาวะเรือนกระจก หรือคาร์บอนฟุตพรินท์ ยังไม่นับขยะต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งบนบกและในน้ำ รวมถึงในอากาศ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการผลิตที่ยั่งยืน บรรเทาวิกฤตสภาวะโลกร้อนก่อนภัยพิบัติและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

     ล่าสุด มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ซึ่งเป็นบริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปลูกป่าพื้นที่เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 7,000 ไร่ ในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศลุ่มน้ำป่าสักเขาพระยาเดินธง และโครงการซีพีเอฟปลูกปันป้องป่าชายเลนพื้นที่อ่าวไทยตัว ก จ.สมุทรสาคร 14,000 ไร่ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการของซีพีเอฟทั่วประเทศอีก 5,000 ไร่ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าและการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน และการติดตามวัด การดูดซับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่าง พ.ศ.2563 - พ.ศ.2568

 

 

     ศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอเครือซีพี กล่าวว่า เครือฯ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยเครือตั้งเป้าเป็นองค์กรลดคาร์บอนเป็นศูนย์ Net Zero Carbon เพื่อช่วยรักษาสมดุลของบรรยากาศและอุณหภูมิของโลก

     เครือซีพีตระหนักถึงความไม่ยั่งยืนในวิถีเศรษฐกิจโลกที่ผ่านมา วิถีระบบบริโภคการผลิตที่สร้างมลพิษที่สร้างภาวะเรือนกระจกที่มีผลต่อน้ำดินและอากาศ วิถีเศรษฐกิจที่ผ่านมา 60-70 ปี นำไปสู่ยุคของอุตสาหกรรมเป็นยุคที่เพิ่มผลผลิต หรือ GDP (Gross Domestic Product) แต่อนาคตอันใกล้ วิถีการผลิตและการบริโภคตลอดห่วงโซ่อุปทานจะต้องดำเนินตามแนวทางของ GDS หรือความยั่งยืนขั้นต้นในประเทศ โดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องตระหนักรู้ วางเป้าหมาย วางตัวชี้วัดเพื่อก้าวสู่ยุคที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและความยั่งยืน เช่น การตั้งเป้าหมาย Neutral Carbon Footprint คือ การผลิตที่สร้างคาร์บอนเป็นศูนย์หรือลดก๊าซเรือนกระจกให้หายไป เพื่อกลับมารักษาสมดุลของชั้นบรรยากาศและอุณหภูมิโลก ตลอดจนรักษาสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งพืชพรรณ สัตว์ป่านานาชนิด เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ ทั้งหมดเพื่อลูกหลานเราในอนาคต

     “โลกของเรามีความเปราะบางมากปัญหาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกหรือภาวะโลกร้อน ส่งผลให้พันธุ์พืชและสัตว์บนโลกทยอยสูญพันธุ์อย่างต่อเนื่อง เราจึงนิ่งนอนใจไม่ได้ว่า มนุษยชาติและลูกหลานของเราจะอยู่ได้อย่างไร ในวันนี้เราใช้ทุกอย่างอย่างสิ้นเปลือง และทิ้งโดยไม่รับผิดชอบ จึงก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย” ศุภชัยกล่าว

     ศุภชัยกล่าวว่า เครือซีพีตั้งเป้าหมายปี 2573 เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานให้คาร์บอนเป็นศูนย์เพื่อรักษาสมดุลของชั้นบรรยากาศและอุณหภูมิ ตลอดจนทำให้ขยะของเสียเป็นศูนย์ พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตส่งเสริมให้ธุรกิจในเครือดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในองค์กร ลดการเกิดของเสีย นำมาสู่การเพิ่มมูลค่าการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อช่วยดูดซับก๊าซกระจก ตลอดจนสนับสนุนเกษตรกรเพื่อหาวิธีลดก๊าซเรือนกระจกในการเพาะปลูก

 

 

     จากความร่วมมือกันในครั้งนี้ ทั้ง 4 หน่วยงานจะร่วมกันดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยกรมป่าไม้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ สนับสนุนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ไม้ การปลูกดูแลบำรุงรักษาการติดตาม และประเมินผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และรายงานผล

     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่เขตห้ามล่าฯ พันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร และสนับสนุนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้การปลูก การดูแลและบำรุงรักษา

     ด้านองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมด้านเทคนิคและวิชาการในการประเมินการติดตามวัดการดูดซับและการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซต์ตามมาตรฐานของ อบก. ส่วนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนิการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าชายเลน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและพนักงาน รวมถึงติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนำข้อมูลผลการดำเนินงานเผยแพร่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในขอบเขตและแนวทางที่กำหนดร่วมกัน.

 


"รุ้ง" ศิษย์เอก "สามสัส" นี่.....สมที่ "สำนักข่าว BBC" ยกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ หญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก"คำเดียว" แท้ๆ ทำให้เธอทรงอิทธิพลคือ ให้ "....." ประธานรัฐสภา!

สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก