‘กกต.’ผุดศูนย์‘อีวอร์รูม’ คนเมืองช้างขับไล่‘ทอน’


เพิ่มเพื่อน    

 

"กกต." ตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์  ควบคุมการหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.-สมาชิก ส.อบจ. "บุรีรัมย์" เร่งรณรงค์เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ "ธนาธร" ไม่รอด หาเสียง จ.สุรินทร์เจอชาวบ้านชูป้ายขับไล่ "ปิยบุตร" ไป จ.พะเยา ผู้สนับสนุนชู 3 นิ้วบอกคณะก้าวหน้าสู้ๆ

    เมื่อวันที่ 20 พ.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ระบุว่า กกต.มีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงได้เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดย กกต.จัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-War Room) ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการบูรณาการเกี่ยวกับการบริหารการหาเสียงของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิเคราะห์ และเสนอความเห็นต่อ กกต.กรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
         "โดยศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 6 ของ กกต. ทำหน้าที่ในการติดตาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและรับรายงานจากส่วนต่างๆ ได้แก่ รับรายงานจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สายด่วนเลือกตั้ง 1444 ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงการแสวงหาข้อมูลโดยศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลหรือการรายงาน ศูนย์บริหารการหาเสียงฯ จะดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และเสนอต่อคณะทำงานติดตามเกี่ยวกับการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น และหากเกิดกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง จะเสนอเรื่องต่อ กกต.พิจารณา และมีคำสั่งให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลต่อไป"
    ท้ายเอกสารข่าวระบุว่า ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 73 บัญญัติให้ในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และความปรากฏต่อ กกต.ไม่ว่าโดยทางใดว่าการหาเสียงเลือกตั้งนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยพลัน และมีอำนาจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลโดยทันที
    ที่จังหวัดบุรีรัมย์ นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บุรีรัมย์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ได้เตรียมจัดการการเลือกตั้ง นายก อบจ.บุรีรัมย์ และ ส.อบจ.บุรีรัมย์ ทั้ง 42 เขต ใน 23 อำเภอ ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ โดยได้ส่งชุดป้องปรามหาข่าวลงในพื้นที่จัดการเลือกตั้ง หากพบว่าผู้สมัครรายใดกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งจะดำเนินการตรวจสอบเอาผิดอย่างทันทีไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจในการสร้างความสมานฉันท์ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้สมัคร ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบในการเลือกตั้ง วัฒนธรรมทางการเมือง และการรู้จักแพ้ชนะ
    "ตั้งแต่ กกต.บุรีรัมย์มีการจัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเป็นต้นมา เรื่องร้องเรียนและคัดค้านในการเลือกตั้งลดลงอย่างมาก เพราะผู้สมัครมีความเข้าใจในกระบวนการ วิธีการหาเสียงเลือกตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น การกระทำผิดกฎหมายจึงลดลง ซึ่งเราต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และการเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคนได้เกิดความสมานฉันท์ แบบเป็นการแข่งขันกันในเกมกีฬาให้มากขึ้น" ผอ.การเลือกตั้งประจำ อบจ.บุรีรัมย์กล่าว
    วันเดียวกัน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ยังเดินทางลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สมัครนายก อบจ.และ ส.อบจ.หาเสียง โดยไปที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยนายมานพ แสงดำ ผู้สมัครนายก อบจ. และทีมผู้สมัคร ส.อบจ. ในนามคณะก้าวหน้า รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น บริเวณตลาดสดเมืองสุรินทร์ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก และมีคนออกมาถ่ายรูปด้วย รวมทั้งไปที่ตลาดคุณย่าทองใบ อ.สำโรงทาบ และตลาดศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ
    อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก็ยังมีชาวสุรินทร์บางส่วนที่ออกมาชูป้ายกระดาษแสดงการต่อต้านและขับไล่นายธนาธรเช่นกัน
    นายธนาธรกล่าวตอนหนึ่งขณะเดินช่วยหาเสียงว่า ต้องการรณรงค์ให้ประชาชนชาวสุรินทร์ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพราะหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของทุกคนมีความหมาย เพราะความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นคือการกำหนดอนาคตของประเทศ และการเลือกตั้งยังเป็นการส่งเสียงให้ผู้มีอำนาจรู้ว่าขณะนี้ประชาชนจะไม่ยอมถูกกดขี่อีกต่อไป 20 ธันวาคมนี้ เราต้องออกไปแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเราประชาชนในฐานะคนธรรมดาที่ไม่มีปืน มีแต่มือเปล่ากับบัตรเลือกตั้ง ทำให้เขาเห็นว่าบัตรเลือกตั้งแข็งแกร่งกว่าลูกปืน
    ส่วนที่ตลาดเทศบาล อ.เชียงคำ จ.พะเยา นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เดินทางช่วยหาเสียงให้กับนายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ผู้สมัครนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยทีมผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.พะเยา โดยมีประชาชนให้การต้อนรับมอบดอกกุหลาบ คล้องพวงมาลัยดอกดาวเรืองให้ ขณะที่บางคนชู 3 นิ้ว และชูป้ายที่มีข้อความว่า "ยินดีต้อนรับคณะก้าวหน้า สู้สู้"
    นายปิยบุตรกล่าวว่า พื้นที่ จ.พะเยา เราได้คนที่มีความมุ่งมั่น จริงจัง ตั้งใจที่จะเข้ามาเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่น นั่นคือคุณชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ซึ่งรู้ตัวดีว่าในการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้เขาต้องเจอศึกหนัก รู้ว่าสู้กับอะไรอยู่ แต่คุณชัยประพันธ์ยืนยันแล้วว่ามั่นใจ ไม่กลัว และจะแข่งขันกับการเมืองแบบเก่าด้วยนโยบาย ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ร่วมพลิกมิติการเมืองท้องถิ่นอีกครั้ง อย่างที่พวกเราเคยประสบความสำเร็จมาแล้วกับการเลือกตั้งระดับประเทศ
    ที่จังหวัดอำนาจเจริญ นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี ผู้สมัครนายก อบจ.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้สมัคร ส.อบจ.ในนามกลุ่มพลังอำนาจเจริญ และทีมงานหาเสียงจำนวนหนึ่ง เดินทางไปหาเสียงที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (ตลาดเช้า) ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ แจกแผ่นพับแนะนำตัวเสนอนโยบายในการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ
    นางจันทร์เพ็ญกล่าวว่า จังหวัดอำนาจเจริญมี 24 เขต รวม 24 คน ซึ่งกลุ่มพลังอำนาจเจริญ ส่งผู้สมัคร ส.อบจ.ครบทั้ง 24 คน โดยมีนโยบายสาธารณสุข (แก้เจ็บ) ลดความแออัดโรงพยาบาลใหญ่ เครื่องกรองน้ำสะอาดทุกหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพ อสม. กลุ่มสตรี อปพร. ชรบ. ทสม. มีเงินอุดหนุน สาธารณูปโภค (แก้แล้ง) ขุดเจาะบ่อบาดาล และระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ครัวเรือน ธนาคารน้ำใต้ดิน ปรับปรุงฟื้นฟูพัฒนา 7 ลุ่มน้ำ ห้วยปลาแดก ห้วยทม ห้วยหินกอง ห้วยพระเหลา ห้วยละโอง ลำเซบก ลำเซบาย อำนาจเจริญต้องไม่มีถนนลูกรัง สร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต สายด่วนทันใจ ให้มีชุดเครื่องจักรซ่อมบำรุงถนนทุกอำเภอ บริการประชาชน (แก้จน) เพิ่มรายได้ อำนาจเจริญต้องเจริญ เป็นเมืองธรรมเกษตรอินทรีย์ (เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยอินทรีย์) และปศุสัตว์ เพิ่มช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ สนับสนุนสินค้า OTOP เป็นต้น.

 


มีแต่คนถาม "ผบ.ตร." ไปไหน ผมก็ตอบไปตามตรง "ไม่รู้เหมือนกัน"! คือไม่รู้จริงๆ เพราะไม่เคยเห็นหน้าท่านเลย ไม่ว่ายามปกติหรือยามไม่ปกติ

สิงหา."ปฏิรูปแบบปฏิวัติ"
ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”