อุตฯลุยปั้นคนรองรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้า


เพิ่มเพื่อน    

 

25 พ.ย.2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการลงนามร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการผลิตบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมรถยนต์สมัยใหม่ ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในปี 2573 จำนวน 30% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด ซึ่งเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องพึ่งพาแรงงาน และบุคลากรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้ทำความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่กระทรวงอุตฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทักษะฝีมือและวิชาการขั้นสูง ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตลอดจนกำหนดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างกำลังคนทักษะฝีมือและหรือวิชาการขั้นสูงที่สอดคล้องกับความต้องการการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่โดยตั้งเป้าที่จะพัฒนาให้ได้หลักหมื่นคน 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการให้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการหรือกิจการที่จะเข้ามาลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และ

3. เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม กลางแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคการศึกษา และเก็บข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลกลางด้านจำนวนกำลังคน และช่องว่างทางทักษะของกำลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงนโยบายรถเก่าแลกรถใหม่ ว่าเป็นแนวคิดของรัฐบาลที่จะกระตุ้นกำลังซื้อรถใหม่รวมไปถึงรถยนต์ไฮบริด รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งในเบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณากรอบอายุรถเก่าที่จะนำมาเข้าโครงการจะอยู่ที่ 10-15 ปี ซึ่งจะต้องดูปริมาณรถยนต์เก่าเหล่านี้ว่ามีจำนวนเท่าไร จึงจะกำหนดอายุรถเก่าที่จะเข้าโครงการได้ว่าควรจะมีอายุกี่ปี  

สำหรับส่วนลดราคารถใหม่นั้น จะใช้มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาใช้ แต่ภาษีสรรพสามิตยังคงมีอยู่ ส่วนจะมีอัตราเท่าไรนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียด โดยในเบื้องต้นอาจจะตั้งเป้าหมายเปลี่ยนรถเก่าเป็นรถใหม่ 1 แสนคัน แต่จะต้องหารือในรายละเอียดต่าง ๆ ก่อน คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 15 วันนับจากนี้ ขณะที่ในส่วนของการกำจัดซากรถยนต์เก่านั้น ได้หารือกับค่ายรถยนต์ต่าง ๆ และองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เนโดะ) จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้มีกลไกที่เหมาะสม และกำจัดซากรถยนต์อย่างถูกต้องต่อไป 

“กระทรวงอุตสาหกรรมจะไปบูรณาการกับภาคส่วนอื่น ๆ ในการกระตุ้นความต้องการรถยนต์ในประเทศให้เพิ่มขึ้น พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนหันเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์สมัยใหม่ ทั้งกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบและรถสันดาปภายในที่มีมาตรฐานการปล่อยไอเสีย ยูโร 5 ยูโร 6 ที่เริ่มมีการผลิตบ้างแล้วในประเทศไทย เพื่อช่วยลดปัญหามลภาวะฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นายกอบชัย กล่าว 


มีคนสงสัย......!"สามสัส" ใช้อาหารเม็ด "K กวนตีน" กระมัง สมุน ๓ นิ้ว เสพถึงคลุ้มคลั่ง ออกอาละวาดกลางอากาศหนาวอย่างนั้น?โควิดกำลังระบาด รอบ ๒ แท้ๆ ทั้งบ้านเมืองใช้มาตรการฉุกเฉิน ด้วยเจตนาไม่อยากให้มีการรวมตัวกันมากๆ 

กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?
ถึงเวลาที่ "นายกฯ ต้องทำ"