ยกระดับ ‘หาดบางแสน’ NEW NORMAL เมืองท่องเที่ยวปลอดเหล้า-บุหรี่


เพิ่มเพื่อน    

 

สสส.-นิด้า-ม.บูรพา หนุนเทศบาลเมืองแสนสุขพัฒนาชายหาดบางแสน New Normal เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบปลอดภัย ไม่เสี่ยงโรค “ปอดสะอาด ตับแข็งแรง ใจแสนสุข ณ หาดบางแสน” พลิกวิกฤติโควิด-19 ลด ละ เลิกเหล้า-บุหรี่ พัฒนาพื้นที่สร้างสุขภาวะที่ดี ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs พร้อมจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดป้องกันสุขภาพคนไม่สูบ ไม่ดื่ม

 

“เมืองท่องเที่ยว” ในประเทศไทยถือเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มั่นคง เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ “ปอดสะอาด ตับแข็งแรง ใจแสนสุข ณ หาดบางแสน”

 

 

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสนับสนุนโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ” เป็นโครงการนำร่องต้นแบบปลอดเหล้าบุหรี่ในพื้นที่ภาคตะวันออก เปิดมิติสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพควบคู่กับการมีสุขภาพที่ดี กลไกสำคัญคือการดึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มหาวิทยาลัยบูรพา สสส. สานพลังขับเคลื่อนให้เป็นพื้นที่ลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ ปลอดภัย และเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว

 

กิจกรรมสำคัญที่ร่วมกันขับเคลื่อน ได้แก่ 1.การส่งเสริมศักย ภาพผู้ประกอบการให้มีบทบาทในการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบ 2.สนับสนุนนโยบายการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบ ในพื้นที่ชายหาดบางแสน 3.เชื่อมประสานผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่สนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบ และ 4.จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบ

 

“ชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด ในวิกฤติย่อมมีโอกาส การท่องเที่ยวพลิกผันเป็นอย่างมาก  ขณะนี้ชายหาดบางแสนสะอาดมากขึ้น โอกาสที่จะยกระดับบางแสนเมืองท่องเที่ยวปราศจากเหล้า บุหรี่ ลดการบริโภคที่เกินจำเป็น สมัยก่อนเราจะเห็นคนสูบบุหรี่กันทั่วไปโดยไม่กำหนดจุดสูบบุหรี่ แต่ทุกวันนี้ตามโรงแรมเป็นที่รู้กันว่าไม่สูบบุหรี่ เป็นความร่วมมือที่พร้อมใจกันทั่วทั้งประเทศ อ่าวมะนาว และบางแสนพิสูจน์มาแล้วว่าปลอดเหล้า บุหรี่ทำได้”

 

 

สมัยก่อนสถานที่ท่องเที่ยวสนับสนุนให้คนมาเที่ยวเยอะๆ โดยไร้การควบคุมหรือรณรงค์ให้ลดละเลิกอบายมุขจนกลายเป็นบ่อเกิดของการสร้างปัญหาที่มาจากน้ำเมาจากการดื่มเหล้า อากาศไม่บริสุทธิ์ เพราะคนสูบบุหรี่ ที่ผ่านมาพิสูจน์กันมาแล้วว่าเทศกาลสงกรานต์ปลอดบุหรี่ปลอดเหล้าบนถนนข้าวเหนียวก็สามารถทำให้เทศบาลรื่นเริงสังสรรค์กันได้โดยที่ไร้อบายมุข “ผมขอชื่นชมชายหาดบางแสนสะอาดมาก มาเที่ยวบางแสนตั้งแต่เด็กๆ ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนภาคตะวันออก บางแสนเปลี่ยนแปลงไม่เฉพาะทางด้านกายภาพที่มีระเบียบ แต่เชิงคุณภาพได้ ยกระดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและคนทุกกลุ่ม ฝ่ายเทศกิจ เทศบาล ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบปลอดเหล้า บุหรี่เหมาะสมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทุกครอบครัว ดังนั้นหัวใจของการทำงานอยู่ที่ท้องถิ่น เมื่อพูดคุยกันลงล็อกปรับ Mind Set ก็ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนบางแสนเอง” ดร.สุปรีดากล่าว

 

“จากรายงานการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรไทย พ.ศ.2560 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชากร 6.4 ล้านคน สูบบุหรี่และดื่มสุรา ในจำนวนนี้เป็นผู้สูบบุหรี่แบบประจำและดื่มสุราอย่างสม่ำเสมอสูงถึง 3.8 ล้านคน โดยคนกลุ่มนี้มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs 4 กลุ่มโรคหลัก ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง และโรคถุงลมโป่งพอง และพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรค NCDs ร้อยละ 75 ของอัตราการเสียชีวิตทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การทำให้คนลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากโรคกลุ่มนี้ได้”

 

 

ณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เป็นเวลา 13 ปีที่เทศบาลเมืองแสนสุขมีคำขวัญประจำท้องถิ่น “บางแสน แสนสุข ประชาชนสามัคคี สามมุขลือนาม ข้าวหลามหนองมน ประเพณีวันไหล” เราภาคภูมิใจที่ทุกวันนี้ เราช่วยกันทำให้สถานที่ท่องเที่ยวปลอดอบายมุขให้มากที่สุด ชายหาดบางแสนเป็นแลนด์มาร์กที่ดี มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี มีศักยภาพที่จะทำให้เป็นพื้นที่ชายหาดปลอดบุหรี่ เหล้าให้เป็นวิถีชีวิตนักท่องเที่ยวทั่วไป ขณะนี้เทศบาลเมืองแสนสุขมีหน่วยงานฉลามขาวพิทักษ์ทะเล อสม.ช่วยรณรงค์ ประกาศเสียงตามสายเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจนักท่องเที่ยว ร้านค้า ประชาชนเข้าใจการบังคับใช้ กม. ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีนักท่องเที่ยวเพียง 3 รายเท่านั้นที่ไม่เคารพกฎ ก็ต้องเชิญตัวไปโรงพัก

 

หลังโควิด-19 เปิดชายหาดบางแสนระยะทาง 2.5 กม. นักท่องเที่ยว ประชาชนเข้าไปในพื้นที่ได้ 100% นั่งเก้าอี้ผ้าใบอยู่ใต้ร่ม เราควบคุมผู้ประกอบการได้ถึง 80% หากไม่ให้ความร่วมมือเราจะปิดชายหาดอีกรอบ งานทั้งหมดนี้เป็นการทำงานเชิงรุก ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทุกฝ่าย สภ.อ.แสนสุข ในฐานะผู้บริหารต้องขับเคลื่อนให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน เฝ้าสังเกตการณ์ เราต้องการให้ชุมชนบางแสนปอดสะอาด มาเที่ยวบางแสนไม่ได้รับมลพิษ เราต้องร่วมมือกันปรับปรุงภูมิทัศน์ คืนพื้นที่ธรรมชาติ เรามีพื้นที่โล่งที่เป็นหาดทราย 1 กม. สำหรับการพักผ่อน จากพื้นที่ริมหาดทราย 2.5 กม. การทำงานต้องใช้สติให้ความรู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สร้างมลภาวะให้นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีปัญหามลภาวะต่อสัตว์ทะเล มีก้นบุหรี่อยู่ตามชายหาด

 

กรมอนามัยโลกประกาศว่าบุหรี่คร่าชีวิตประชากรทั่วโลก 7 ล้านคน/ปี ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ เสียชีวิตติดอันดับต้นๆ 1 ใน 3 แนวโน้มผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่เป็นเยาวชนมากขึ้น ปัญหาจากการดื่มเหล้าส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาท มีปัญหาอุบัติเหตุเสียชีวิต พิการ ดังนั้นเทศบาลเมืองแสนสุขได้ขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ชายหาดบางแสนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนของเยาวชนอย่างแท้จริง ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างแท้จริง

 

ภายใต้การบริหารจัดการของเทศบาลเมืองแสนสุข ได้พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมการทำมาหากิน ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการสำคัญคือ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ได้รับความร่วมมือจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ชายหาดปลอดบุหรี่ ที่ร่วมกับ สสส.และนิด้า เพื่อพัฒนาชายหาดบางแสนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่ปลอดภัย ปลอดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพโดยเฉพาะเหล้า บุหรี่

 

“เราประกาศเจตนารมณ์และมาตรการกำหนดพื้นที่เฉพาะในการสูบบุหรี่ควบคู่กับการปรับภูมิทัศน์ให้มีตู้สูบบุหรี่ และจุดสูบบุหรี่ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะสูบบุหรี่ตลอดแนวชายหาด เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในพื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคน ซึ่งเมื่อช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ชายหาดบางแสนได้ดำเนินการปิดชายหาด และได้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส จัดระเบียบชายหาด ด้วยแนวคิด Bangsaen New Normal เที่ยวบางแสนวิถีใหม่ นักท่องเที่ยวใส่ใจให้ความร่วมมือ การเพิ่มพื้นที่จุดปลอดร่ม ปลอดเตียง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้พื้นที่ชายหาดในการสันทนาการ กำหนดมาตรการระยะห่างทางสังคม” ณรงค์ชัยกล่าว

 

ช่วงที่เปิดชายหาดบางแสนหลังโควิด เรียกว่าบางแสนแตก คนจำนวนแสนเข้ามาเที่ยวแบบไม่มีที่จะเดิน ปกติแล้วเสาร์-อาทิตย์ คนเที่ยวบางแสน 2-3 หมื่นคน หลังโควิดคนมาเที่ยวบางแสนมากกว่าเดิม เนื่องจากบางแสนใกล้มาได้สะดวก มีร้านอาหารดีๆ จำนวนมาก สำหรับช่วงที่บางแสนสวยที่สุดตั้งแต่เดือน พ.ย.-ก.พ. ก็อยากเชิญชวนให้มาเที่ยวบางแสนกัน

 

 

1 วัน ณ หาดบางแสน ‘ปอดสะอาด ตับแข็งแรง ใจแสนสุข’

 

วิวธรรมชาติตลอดเส้นทางถนนรอบเขาสามมุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มองเห็นเรือนยอดของต้นไม้ใหญ่น้อยริมทะเล ต้นสาเกขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขา ต้นมะพร้าว ต้นกระจง เป็นสถานที่นั่งพักผ่อนชมวิวธรรมชาติ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะสีแดงจำลองอย่างเมืองลอนดอน สหราชอาณาจักร ไว้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป ขณะนั้น วิชัย วัยพัฒน์ คุณปู่พาหลานสาว น้อยเอย วัย 3 ขวบ อยู่ รร.อนุบาล 1 รร.จุฬาเทพ บางละมุง มาธุระที่บางแสน แล้วพาหลานปู่มาเที่ยวจุดชมวิวที่เทศบาลเมืองแสนสุข

 

 

มณทิรา จรรยาภรณ์พงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข และ พรทิพย์ ทองสร้อย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมจุดชมวิวที่เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของบางแสน จากนั้นเดินจากคาเฟ่เลียบทะเลไปยังร้านอาหารวังมุข

 

ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นพุทธบูชาอีกแห่งหนึ่งคือ เกศแก้วจุฬามณีแสนสุขมหาวิหาร (เป็นมณีธาตุ) อยู่ทางทิศตะวันตกของอุโบสถ หรืออยู่บริเวณด้านหน้าวิหารพระครูใบฎีกาพยากรณ์ (ท้วม เวสารเชโช) ผู้สถาปนาวัดแสนสุข สุทธิวราราม เป็นเรื่องจริงที่ไม่อิงนิยาย วัดแสนสุขมีศาลเจ้ากวนอิมเก่าแก่อยู่ข้างอุโบสถทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตลอดเส้นทางมีรูปปั้นเป็นรูปปั้นกระทิงสีทอง รูปปั้นเสือขนาดใหญ่ และมีจุดจำหน่ายอาหารลิง

 

 

ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร หัวหน้าโครงการจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า “สุขภาพจากสุขภาวะจากพฤติกรรมเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยที่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติดเชื่อมโยงสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต จำเป็นที่สถาบันนิด้าต้องขอความร่วมมือจากภาคีหลายฝ่าย สสส.เทศบาล มหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคลื่อนชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ต้นแบบปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว”

 

การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชายหาดต้นแบบที่สามารถสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ปลอดภัย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ “อ่าวมะนาวเป็นหาดทรายปิดอยู่ในพื้นที่ทหาร ควบคุมการสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ได้ง่ายกว่า ในขณะที่หาดบางแสนเป็นหาดเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะ งานที่บางแสนเป็นงานท้าทายทางวิชาการมากกว่าในการรณรงค์ชายหาดปลอดเหล้าและบุหรี่ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคนในพื้นที่ จะทำมากไปหรือน้อยไปในพื้นที่ ซึ่งมีคนอยู่เป็นจำนวนมากที่จะต้องให้เขามีสุขภาวะที่ดี เป็นโจทย์สำคัญของผู้บริหาร นายกเทศมนตรีมีแนวคิดในการขับเคลื่อนบางแสนเป็น World Class Sport Tourism เพิ่มมูลค่าพื้นที่เป็นการ Rebranding หาดบางแสนในอนาคต เราแตะสุขภาพให้เป็น Creative City ที่มีมูลค่าให้เป็นการท่องเที่ยวยั่งยืน”

 

 

ในมุมมองของผู้ประกอบการ ณ หาดบางแสนอย่าง สุวิมล ศรีทองดี (แขก ร้านส้มตำไก่ย่างรอรัก) เป็นคนบางแสน เปิดแผงขายอาหารตามสั่ง เครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำเปล่า Brand Gold ของบางแสน ไม่ขายบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นเวลา 2 ปี โดยให้ความร่วมมือกับเทศบาลแสนสุข กล่าวว่า เริ่มเปิดร้านขายอาหารตามสั่งริมชายหาดบางแสนอยู่เยื้องกับ The Tide Resort ตั้งแต่อายุ 17 ปี จนถึงขณะนี้อายุ 59 ปีแล้ว ในช่วงสถานการณ์โควิด เทศบาลแสนสุขจัดระเบียบเพื่อไม่ให้คนกินเหล้าและสูบบุหรี่ริมชายหาด เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเมาเหล้าแล้วมีเรื่องชกต่อยทะเลาะเบาะแว้ง เมื่อไม่มีปัญหาเหล่านี้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจมากขึ้น โอกาสที่จะมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาก็ต้องมีการป้องกันไว้ก่อน

 

“น่าดีใจว่านักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวบางแสนเป็นจำนวนมาก น้ำทะเลใส ขณะเดียวกันเทศบาลกวดขันเรื่องการขายเหล้า บุหรี่ ร้านค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่ใช้กล่องโฟมที่จะทำลายสิ่งแวดล้อม ใช้กระดาษชานอ้อย ไม่ใช้ช้อนส้อมพลาสติก แม้ต้นทุนจะสูงขึ้น เราอยู่กันได้ เราต้องทำให้นักท่องเที่ยวสบายใจ จอดรถใกล้ร้านค้าก็มีอัธยาศัยว่าจะช่วยดูแลรถให้ บางครั้งนักท่องเที่ยวเขามาปิกนิกขนอาหารมากินเอง แม่ค้าไม่ต้องไปทำให้เขาอึดอัดรำคาญใจ อยู่ด้วยกันอย่างสบายใจ เราถือหลักอย่าไล่ลูกค้าเด็ดขาด ที่นี่เป็นที่สาธารณะ ลูกค้าจอดรถหน้าร้านหรือบริเวณใดก็ได้”

 

สุวิมลเล่าว่า ที่ร้านค้ายังมีเตียงผ้าใบให้เช่า อาหารตามสั่ง ตำแซ่บรสเด็ด ตำถาด ตำปูม้า-ตำปลาร้า ตำไทย ตำมะม่วง ตำข้าวโพดไข่เค็ม ตำแตง ตำถั่ว ตำโคราช ตามใจตำ อยากได้รสไหนจัดให้...ไม่ใช้กล่องโฟม

 

ปกติบริษัทไทยประกันชีวิตจะมาแจกร่มให้แม่ค้าปีละครั้ง เสมือนหนึ่งเป็นการจัดระเบียบร้านค้าให้เกิดความเรียบร้อย เป็นร่มสีฟ้าสีเหลืองเป็นสีเดียวกัน ก่อนหน้านี้ก็มีครีมวาสลีนมาแจกร่ม

 

 

กิตติพงศ์ ไตรบุญ ประธานชมรมกู้ชีพทางทะเล ฉลามขาวพิทักษ์ทะเล กล่าวว่า ชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่สาธารณะ การสูบบุหรี่ดื่มเหล้าบนพื้นที่ชายหาดมีความผิดตาม กม. เป็นเรื่องที่จะต้องสร้างความเข้าใจเพื่อส่วนรวม คนที่พาครอบครัวมาจากเชียงใหม่ เชียงราย เพื่อมาเที่ยวชายหาดบางแสนแล้วเจอคนสูบบุหรี่ดื่มเหล้าก็ต้องดมควันบุหรี่มือสอง ตนมี 18 จุดสูบบุหรี่ตามจุดต่างๆ เพื่อให้สิงห์อมควันที่ยังไม่พร้อมเลิกบุหรี่เข้าไปสูบบุหรี่โดยไม่รบกวนคนอื่น “ผมเคยสูบบุหรี่มาก่อน ทำอะไรก็เหนื่อยง่าย ไอบ่อย แต่เมื่อเลิกบุหรี่ได้แล้ว ปอดแข็งแรง ไม่ต้องเสียสตางค์ด้วย”

 

ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ เราต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อทำให้ชายหาดสะอาดมากยิ่งขึ้น ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เราต้องนึกถึงใจเขาใจเราเป็นสำคัญ

 

กิตติพงศ์ได้นำคณะทำงานขึ้นรถกระบะเพื่อปักป้ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ฯลฯ และเปิดโทรโข่งให้ความรู้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว มีข้อความดังนี้ “ไม่อยากให้บุหรี่สูบชีวิต อย่าคิดที่จะลอง หยุด! สูบบุหรี่” “Bangsaen No Smoking” “พ่นควันในบ้าน เพิ่มคนตายใกล้ตัว หยุดทำร้ายคนที่คุณรัก” “แค่จุดก็สูบแล้ว” “ตับจะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า”.

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"