เซ็นทรัลจ่ายค่าเช่าที่ให้การรถไฟฯ 1,165 ล้านบาท


เพิ่มเพื่อน    

 

การรถไฟฯ รับชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค.2563 - 18 ธ.ค. 2564 จากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด เป็นเงิน 1,165 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันการรถไฟฯ ได้รับค่าตอบแทนการประโยชน์ระหว่างปี 2551-2563 รวมแล้วทั้งสิ้น 10,932,765,000 บาท

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 3 ตึกบัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
การรถไฟแห่ง รับชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2564 จากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด เป็นเงิน 1,165,058,000 บาท โดยมีนายเอก สิทธิเวคิน รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการรถไฟฯ รับมอบการรับชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน ดังกล่าว

นายเอกฯ เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย
รับชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. 2563 - 18 ธ.ค. 2564 จากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์ พัฒนา จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,165,058,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ส่งผลให้จนถึงปัจจุบันระหว่างปี 2551-2563 รวมแล้วทั้งสิ้น 10,932,765,000 (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสามสิบสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับการชำระเงินครั้งนี้สืบเนื่องจากสัญญาให้สิทธิการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด สัญญามีระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551 – 18 ธันวาคม 2571 จำนวน 47.22 ไร่  ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 13 ของการชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์การใช้พื้นที่ โดยผลตอบแทนรวมตลอดอายุสัญญา เป็นจำนวนเงิน 21,298,833,000  บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) กำหนดชำระค่าผลประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินภายในวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี  โดยจะต้องชำระให้แก่การรถไฟฯ เป็นรายปี รวม 20 งวด ตลอดระยะเวลาสัญญา สำหรับปีต่อไปจำนวนเงินที่จะได้รับการชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2564 - 18 ธันวาคม 2565 จะมีจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,234,961,000 บาท

นอกจากนี้หากรายได้รวมของศูนย์การค้าฯ คำนวณตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท รวมทุก ๆ 5 ปี สูงกว่าประมาณการรายได้ศูนย์การค้าที่แจ้งต่อการรถไฟฯไว้ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ต้องให้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนแก่การรถไฟฯ เพิ่มเติมในลักษณะของส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) เฉพาะส่วนที่เกินกว่าประมาณการรายได้ ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในอัตราร้อยละ 5 โดยใช้ประมาณการรายได้จากที่ปรึกษาของการรถไฟฯ เปรียบเทียบกับรายได้ของบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด.


ในเรื่องร้ายๆ มันก็มีเรื่องดีๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ! อย่าง ๘ แกนนำ กปปส.เข้าคุก

มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'