"อัศวิน"ออก 4มาตรการคุมโควิดในกทม.ถ้าจัดงานมีคนมากกว่า300 คนต้องขออนุญาต


เพิ่มเพื่อน    

21 ธ.ค.63 -  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 ระบุว่า ตามที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร นั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมควร 

กำหนดมาตรการฝระวังและควบคุมการแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ณ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนด ออกตามความมาตรา แห่งพระราชกำหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ผู้ว่าราการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 29/2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ดังต่อไปนี้


สาระสำคัญคือการให้ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่สาธาณะและบริการ 4ประเภท และหากมีสถานที่ใดจัดงานขุมนุมคนมากกว่า  300 คน จะต้องขออนุญาติทางกทม.ก่อน

 

 

 

ส่วนการตรวจตลาด อตก. พบว่ามีมาตการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด อาทิ จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ กำหนดให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย จุดบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และการเว้นระยะห่างภายในตลาด มีแผงค้าทั้งหมด 608 แผง มีผู้ค้า 290 คน มีแรงงานต่างด้าวจำนวน 120 คน โดยในวันนี้กทม. และกรมควบคุมโรคติดต่อ ได้ร่วมกันจัดเจ้าหน้าที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 รวมทั้งทำการ SWAB แรงงานต่างด้าวทั้งหมด 120 คน เพื่อตรวจหาเชื้อ หากพบผู้มีอาการของโรค จะดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป 
สำหรับตลาดทั้งหมดใน กทม. ทั้ง 472 แห่ง วันนี้ กทม. ได้ปูพรมทยอยออกตรวจตลาดแล้วจำนวน 56 แห่ง และจะตรวจอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะตรวจแล้วเสร็จครบทุกตลาดภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ