ก.อุตฯมอบของขวัญปีใหม่ลดภาระผู้ประกอบการ


เพิ่มเพื่อน    

 

25 ธ.ค.2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน เร่งพิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควรจะดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้แก่ประชาชน กระทรวงในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการและผู้ประกอบการ จึงได้จัดของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้ประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระต้นทุนเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 โดยจัดโครงการต่างๆ แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการ ลดภาระ ลดต้นทุนผู้ประกอบการ  2. ด้านการเสริมสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจ 3. การยกระดับผู้ประกอบการ และ 4. การดูแลเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ   

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ด้านการลดภาระ ลดต้นทุนผู้ประกอบการด้วย 1.1 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักร โดยขณะนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.)อยู่ระหว่างการจัดทำกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร  พ.ศ. ...  โดยเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักรตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 ให้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี ทั้งนี้ประมาณการว่าจะสูญเสียรายได้จากการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักรในครั้งนี้ประมาณ 2 ล้านบาท   

1.2 ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มอก./ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและบริการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่ 10 ต.ค. 63 จนถึง 30 เม.ย. 64 โดยคิดเป็นมูลค่าที่ได้รับการยกเว้นทั้งหมด กว่า 111 ล้านบาท 1.3ลดค่าบริการการใช้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ของสถาบันอาหาร โดยลดค่าบริการการใช้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี เชื้อก่อโรคที่อาจปนเปื้อนมาในอาหาร /บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ลด 25% จำนวน 250 สิทธิ์  

1.4 มาตรการกระตุ้นการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพลดหย่อนภาษี 1.25 เท่า โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) ด้วยการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 1.25 เท่า สำหรับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และ1.5แจกซอฟแวร์ฟรีสำหรับเอสเอ็มอีไทย โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) จำนวน 29 โปรแกรม ให้ใช้ 6 เดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม   

2. เสริมสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจด้วยการปล่อยสินเชื่อ ด้วย  2.1 สินเชื่อ“เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย” วงเงิน 1,000 ลบ. ของกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำหรับเอสเอ็มอี เพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุง กิจการ หรือเป็นทุนหมุนเวียนสภาพคล่อง กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ระยะเวลากู้สูงสุด ไม่เกิน 7 ปี 2.2 สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ของ กสอ. โดยต้องยื่นคำขอภายใน 31 มี.ค. 2564   

2.3 สินเชื่อ “จ่ายดี มีเติม” โดยธพว. สำหรับลูกค้าเดิมที่มีประวัติชำระหนี้ดีจนถึงวันที้ 31 ธ.ค. 2563 ธพว. เติมทุนเสริมสภาพคล่องให้เพิ่มเติม สูงสุดเท่ากับวงเงินสินเชื่อเดิม และขยายเวลาพักชำระหนี้สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

3.ยกระดับผู้ประกอบการ โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้วยบริการฟรีออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลาก สติกเกอร์ พร้อมจัดทำต้นแบบ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำกลยุทธ์และเทคนิคการตลาดออนไลน์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ  และ 4.ดูแลเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ ประกอบด้วย 4.1 โครงการเพื่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยจัดซื้อเครื่องสางใบอ้อยมาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ยืม 4.2 โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชนปีที่ 4 โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) 4.3 ระบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ว่า สินค้าดี มีคุณภาพและได้มาตรฐานหรือไม่  
 


พลัม-จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ Chutathut Laothamatas ตอนนี้ เรือนจำไม่อนุญาตให้เยี่ยม เพราะลุงกำนันและพี่ๆ ถูกกักตัวตามมาตรการป้องกัน covid นะคะ ให้พบได้เฉพาะทนาย

เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่