เนิ่นช้าไปจะเสียหายร้ายแรง!ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดวัดละหาร เหตุเจ้าอาวาสติดเชื้อโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    


2 ม.ค. 64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดนนทบุรี โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 1 ม.ค.2564

ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคําสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม 23 ฉบับ ที่สั่งให้ปิดสถานที่บางแห่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีการผ่อนปรนคําสั่งสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ไปแล้ว แต่จากการสอบสวนโรคพบว่ามีผู้ติดเชื้อพํานักอยู่ภายในวัดละหาร จํานวน 1 ราย และภายในวัดยังมีผู้พักอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ประกอบกับวัดมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับทางราชการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมิให้กระจายไปในวงกว้าง อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (1) และ35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 1 และข้อ 2 ของข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ฉบับลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 จึงมีคําสั่ง ปิดวัดละหาร ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยให้ใช้วัดเป็นสถานที่สําหรับคุมไว้สังเกตอาการ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่