อัยการสูงสุดมอบหมาย ศบสค.อส. ออกมาตรการป้องกันโควิดในสำนักงานอัยการฯ


เพิ่มเพื่อน    

4 ม.ค.63 - นายอิทธิพร แก้วทิพย์ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด และนายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกันเปิดเผยว่า วันนี้ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ ์อัยการสูงสุด ได้มีสารถึงบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด โดยขอให้บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดให้ความร่วมมือ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามคำแนะนำและตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดในประเทศไทยเป็นวงกว้างเพิ่มมากขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงว่าในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับรัฐบาลได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กำหนดให้ 28 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดลุกลามของเชื้อในวงกว้างต่อไป

ในการกำหนดมาตรการต่างๆ ภายในสำนักงานอัยการสูงสุดได้มอบหมายให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือ ศบสค.อส. ออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด และประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะได้ประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป และขอความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีเป็นพลัง ร่วมกันผลักดันภารกิจสำคัญของสำนักงานอัยการสูงสุด ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในฐานะที่เป็นข้าราชการ ในการร่วมมือกับมาตรการของทางรัฐบาล เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัย เพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ซึ่งต่อมา นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ รองอัยการสูงสุด ในฐานะประธาน ศบสค.อส. ได้มีหนังสือถึงบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดทั่วประเทศ ให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น ให้ทุกสำนักงานกำหนดให้มีจุดคัดกรองทางเข้าออกอาคารทางเดียว พร้อมกับลงทะเบียนผ่าน www.ไทยชนะ.com เข้า-ออกอาคาร และขอความร่วมมือบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดให้งดการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น ภายใต้สโลแกน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เราไม่ประมาทการ์ด เราต้องไม่ตก” เป็นต้น

นอกจากนี้ ศบสค.อส. ได้ออกมาตรการให้บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 28 จังหวัด ซึ่งรัฐบาลได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สลับกันทำงานเหลื่อมเวลา หรือ Work From Home และให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานที่ ศบสค.อส. กำหนดเป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ได้นัดประชุมคณะกรรมการของ ศบสค.อส. ในวันที่ 5 มกราคม 2564 นี้ เพื่อกำหนดรายละเอียดมาตรการต่างๆ และดำเนินการตามมาตรการทันที

นายอิทธิพร แก้วทิพย์ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การติดตามการดำเนินการตามมาตรการของ ศบสค.อส. เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถติดตามได้จากข่าวสารของ ศบสค.อส. หรือสอบถามข้อมูลได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 09 8829 0596 ไม่เว้นวันหยุดราชการ


วันนี้ จะคุยแบบตีขลุม ก็เกรงไม่รู้เรื่อง เพราะเกิดปรากฏการณ์ "คนละเรื่องเดียวกัน" ของผู้คน ๓ นิ้ว สองคณะ มาชนกัน ที่ศาลอาญา ฉะนั้น อ่าน "เอาความ" กันก่อน อย่าเพิ่ง "อ่านเอาเรื่อง"

สามสัส 'วันพินาศ' มาถึง
เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'