ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนด 'ลักษณะและชนิดของไม้ทรงคุณค่า' เป็นไม้หวงห้าม-ควรอนุรักษ์


เพิ่มเพื่อน    

19 ม.ค.64 - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดไม้ทรงคุณค่า ซึ่งเป็นการกำหนดลักษณะและชนิดของไม้ทรงคุณค่าเป็น 2 ส่วน ดังนี้คือ 1.ไม้ยืนต้นที่มีขนาดความโตตั้งแต่ 200 เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดรอบลำต้นตรงที่ระดับความสูง 130 เซนติเมตรจากพื้นดิน เว้นแต่ต้นไม้ที่ลำต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา หรือกิ่วคอดตรงที่ระดับความสูง 130 เซนติเมตร ให้วัดโดยรอบลำต้นตรงที่ถัดจากที่มีลักษณะผิดปกติขึ้นไปใกล้ชิดที่สุด 2.ต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี ไม้ตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาในท้องถิ่น พันธุ์ไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธุ์ หรือที่มีความสำคัญเชิงนิเวศในป่าชุมชน

สำหรับร่างกฎกระทรวงกำหนดไม้ทรงคุณค่าครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ที่บัญญัติให้ไม้ทรงคุณค่า เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และ ให้หมายความรวมถึง ไม้อื่นใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดที่กำหนดในกฎกระทรวง พร้อมกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน


พักเรื่อง "อั้งม้อ" ซักวัน คุยเรื่องอื่นกันดีกว่า โควิดน่ะ "เรื่องเล็ก" เรื่อง ๒ ตั้วเฮีย "สหรัฐฯ-จีน" เหม็นหน้ากัน จะใช้อาเซียนเป็นเวทีเบ่งกล้ามแข่งกันนี่แหละ "เรื่องใหญ่"

สเตร็คฟัสส์ "แยกอีสาน"
จาก Tony ถึง มิสเตอร์ H
'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'