'จุรินทร์'ดันแผนพัฒนาภาคใต้บูรณาการ2หมื่นล้านมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานราก


เพิ่มเพื่อน    


22 ม.ค.64 - นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาและเห็นชอบแผนปฏิบัติการภาคใต้และภาคใต้ชายแดน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สอดรับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ การกระจายอำนาจการตัดสินใจสู่ระดับผู้ปฏิบัติ รวมถึงการส่งเสริมให้ท้องถิ่น/ภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

รองโฆษกฯ กล่าวว่า แผนดังกล่าวได้มีการปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และการพัฒนาในระยะยาวหลังโควิด19 มีกรอบวงเงิน 1.98 หมื่นล้านบาท สำหรับ 650 โครงการใน 14 จังหวัดภาคใต้ และสามกลุ่มจังหวัดประกอบด้วย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และภาคใต้ชายแดน ผลลัพธ์ของการดำเนินการมุ่งเป้าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูป การพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมัน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การพัฒนาโลจิสติกทั้งระบบ เป็นต้น

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า แผนงานและวงเงินงบประมาณที่ได้รับการเห็นชอบแล้วนั้น จะต้องเสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณาร่วมกับแผนปฏิบัติการภาคอื่นๆและกระทรวงต่างๆ เพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณปี 2565 ที่ครม.อนุมัติไว้ที่ 3.1 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้แนวทางการใช้งบประมาณของภาครัฐที่ต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ

 


เห็นข่าว รฟม. "รื้อวัด" ทำสถานีรถไฟฟ้าแล้วตกใจ! วันนี้ ขอคุยหน่อย วัดที่ว่านี้คือ "วัดเอี่ยมวรนุช" ตรงสี่แยกบางขุนพรหม พื้นที่วัดมีซัก ๒ ไร่ ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้?

'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง