ส.ว.ไฟเขียว 'วสันต์ ภัยหลีกลี้' เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


เพิ่มเพื่อน    

26 ม.ค. 64  - ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 เป็นประธานในการประชุม โดยวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ตามที่คณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติฯ ที่มีพล.อ.อู้ด เบื้องบน ส.ว.เป็นประธาน พิจารณาเสร็จแล้ว  คือ 1.น.ส.รัชดา ไชยคุปต์  และ 2.นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ซึ่งเป็นการประชุมและลงคะแนนลับ ผลปรากฏว่า นายวสันต์ได้รับความเห็นชอบ 206 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 7 เสียง ไม่ออกเสียง 3 เสียง ขณะที่น.ส.รัชดา ได้รับความเห็นชอบ 33 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 162 เสียง ไม่ออกเสียง 21 เสียง 

ทั้งนี้ พล.อ.สิงห์ศึก แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายวสันต์ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ ไม่น้อยกว่า 125 คะแนน จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกสม. ทั้งนี้นายวสันต์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของไทยเป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560  ส่วนน.ส.รัชดา ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ น้อยกว่า 125 คะแนน จึงเป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ด้านนายวสันต์ กล่าวว่า ตนเพิ่งได้รับทราบผลการลงมติ ต้องขอบคุณคณะกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบประวัติ และวุฒิสภา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความเห็นชอบ ซึ่งตนจะใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีอยู่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และเชื่อว่าจะสามารถทำงานร่วมกับกรรมการสิทธิ์ฯคนอื่นได้ เพราะการทำงานด้านนี้ต้องทำงานเป็นทีมอยู่แล้ว 


นี่... แสดงว่า "หมดท่า" กันแล้วจริงๆ โดยเฉพาะการเมืองฝ่ายค้าน สารพัดวิชามารที่มี ทั้งในระบบ-นอกระบบ งัดมาใช้จนหมดเกลี้่ยง แต่ก็ล้มประยุทธ์ไม่ลงซักที!

"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"