โปรดเกล้าฯพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย


เพิ่มเพื่อน    

12 ก.พ.64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา๕แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน ๗ นาย ดังนี้

๑. ว่าที่ พันเอก ปรัชญา อัมพรพงศ์ เป็น พันเอก

๒. ว่าที่ พันตรี วรวิทย์ ถินสูงเนิน เป็น พันตรี

๓. ว่าที่ พันตรีหญิง ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

๔. ว่าที่ พันตรีหญิง ถวิล ภาคีเวช เป็น พันตรีหญิง

๕. ว่าที่ ร้อยเอก ด่ารงค์ กะการดี เป็น ร้อยเอก

๖. ว่าที ร้อยโท สมโภชน์ โนรินทร์ เป็น ร้อยโท

๗. ว่าที่ ร้อยโท จักรกริศน์ ทิพย์ทอง เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๒ ลำดับที่ ๕ ถึงลำดับที่ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน


ต้องบอกว่า..... ถึงวาระ "ขุดเหี้ย" จากรูที่ซุ่มซ่อนแถวๆ มหา'ลัยออกมาถลกหนังกันแล้ว! พันธุ์ไทย เป็นพันธุ์หางแดง แต่วานซืน ที่ถูกถลกหนังไปตัว เป็นพันธุ์ "หัวแดง" เข้ามาผสมพันธุ์-วางไข่อยู่สถาบันศึกษาย่านขอนแก่น ร่วม ๓๐ ปี

'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ