โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตร จำนวน 7 นาย


เพิ่มเพื่อน    

19  ก.พ.64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน ๗ นาย ดังนี้

๑. ว่าที่ พันโท ชลากร วัฒน์ธนนันท์ เป็น พันโท 
๒. ว่าที่ พันตรี วรัฏฐา อริยา เป็น พันตรี
๓. ว่าที่ พันตรีหญิง กรองทอง สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง
๔. ว่าที่ พันตรีหญิง เยาวมาลัย ชุมภู เป็น พันตรีหญิง
๕. ว่าที่ ร้อยเอก ฤทัย วัชรจ่ารูญ เป็น ร้อยเอก
๖. ว่าที่ ร้อยเอกหญิง เบญจรงค์ เทพนิมิต เป็น ร้อยเอกหญิง
๗. ว่าที ร้อยโท มนตรี กุณะ เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๒ ลำดับที่ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ และลำดับที่ ๖ ถึงลำดับที่ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน


เห็นคนไทยกระฟัดกระเฟียดเอากับรัฐบาลเรื่องวัคซีน นึกถึงตอนเป็นนักเรียน

"วัคซีน" ที่เป็นวรรค-เป็นเวร
เมื่อ"ขาใหญ่"เขาจะใส่กัน
สเตร็คฟัสส์ "แยกอีสาน"
จาก Tony ถึง มิสเตอร์ H
'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'