สอศ.ยกร่างหลักสูตร นบส. เป็นเส้นทางให้ผู้บริหารระดับสูงอาชีวะเอกชน ได้พัฒนา


เพิ่มเพื่อน    


22 ก.พ.64-นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (สอช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (นบส. สอช.) เพื่อสนับสนุนและเป็นเส้นทางให้ผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษาเอกชน ให้เข้ารับการพัฒนา แลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการรวมไปถึงสิ่งสำคัญ คือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา เนื่องจากบริบทของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนนั้น มีความแตกต่างจากสถานศึกษารัฐซึ่งส่งผลต่อกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนและองค์ประกอบอันเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาภาคเอกชน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สถานศึกษามีความแตกต่างเชิงคุณภาพกันอย่างมาก ซึ่งอาชีวศึกษาเอกชนและอาชีวศึกษาภาครัฐ จะต้องเดินควบคู่กันไปในการสร้างคุณภาพนำปริมาณ

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า สำหรับการยกร่างหลักสูตรนักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ต้องมีความชัดเจนในเกณฑ์แต่ละเรื่อง เช่น คุณสมบัติของผู้เข้ารับอบรม กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม และอยากให้มองภาพใหญ่ในเรื่องของการจัดการอาชีวศึกษา ที่มีหลายหน่วยงานจัดการศึกษาอยู่ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ศูนย์ฝึกอาชีพ กศน. เป็นต้น รวมถึงสถานประกอบการ ที่ร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา การกำหนดช่วงและระยะเวลาของการอบรม หัวข้อหรือหลักสูตรการอบรม สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมพัฒนา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดย สอศ.ต้องขอข้อแนะนำและเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน และสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิและประโยชน์อย่าแท้จริง


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่