ที่ประชุม ก.ศป.ลงมติเลือก 'ชาญชัย แสวงศักดิ์' เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่


เพิ่มเพื่อน    

23 ก.พ.64 - ที่ศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2564  ที่ประชุม ก.ศป. มีมติเลือกนายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด คนที่1 ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด แทน นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด คนปัจจุบัน ที่กำลังจะดำรงตำแหน่งครบวาระ ตามที่ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2560  กำหนดว่าประธานศาลปกครองสูงสุดมีวาระการดำรงตำแหน่ง4ปี นับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว  ในวันที่ 26 ก.ย.2564 อย่างไรก็ตาม นายปิยะ ปะตังทา  จะยังคงดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ไปจนถึงวันที่ 30ก.ย.2565

สำหรับขั้นตอนแต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด คนใหม่ หลังจากนี้ ก.ศป. จะเสนอรายชื่อนายชาญชัย แสวงศักดิ์ ต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว นายกรัฐมนตรีจึงจะความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง


ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า.... รัฐบาลเขามีนโยบายอะไรที่ล้ำลึกในการรับมือขบวนการ "เปลี่ยนระบอบประเทศ-ล้มสถาบัน" ที่กลุ่มอาจารย์มหา'ลัยกับกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งสมคบขบวนการนอกชาติที่หวังเข้ามามีอำนาจเหนือชาติ

'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'