ครม.อนุมัติงบกลาง 1,372 ล้านบาท ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน 5 จังหวัดภาคใต้ประสบอุทกภัย


เพิ่มเพื่อน    

9 มี.ค.64 - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 1,372.41 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ คือ จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง และสุราษฎร์ธานี ซึ่งเกิดเหตุอุทกภัยในช่วงระหว่างวันที่ 27พฤศจิกายน – 18ธันวาคม 2563 เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ส่งผลให้ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทได้รับความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ จึงต้องได้รับการซ่อมแซม

สำหรับงานซ่อมแซมแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้คือ งานบูรณะทางหลวงแผ่นดินและโครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวง เช่น งานก่อสร้างและซ่อมสะพาน งานแก้ไขและป้องกันดินสไลด์ งานฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ รวม 40 รายการ วงเงิน 985.32 ล้านบาท และงานบูรณะทางหลวงชนบทและโครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวงชนบท เช่น งานซ่อมแซมถนนและคอสะพานขาด งานก่อสร้างโครงสร้างระบายน้ำ งานป้องกันการกัดเซาะ รวม 49 รายการ วงเงิน 387.09 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นว่า กระทรวงคมนาคมควรประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการซ่อมแซมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว โดยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญทั้งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างและฟื้นฟู และการส่งมอบงาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้เส้นทางสำหรับการสัญจรและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ และควรบูรณาการแนวทางการจัดการอุทกภัยร่วมกัน เพื่อให้มีกรอบการดำเนินงานและบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับสถานการณ์รวมถึงภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีในอนาคต


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"