สอศ.ประกาศบ้าง! ขับเคลื่อนงานป้องกันทุจริต  โปร่งใส มีกระบวนการประเมินผลเที่ยงตรง


เพิ่มเพื่อน    


10 มี.ค.64-นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวเปิดโครงการปลุกจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตอนหนึ่งว่า การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองปัจจุบัน ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล มาตรฐาน ความโปร่งใสว่า เป็นมาตรการกลไกสำคัญ ที่จะช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต ช่วยให้หน่วยงานองค์กรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบตระหนักในการใช้อำนาจตามหน้าที่ของตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติภารกิจหรือบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาสังคม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารองค์กร คือ การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน ได้แก่ บุคลากรใน สอศ. และจากภายนอก คือ สถานศึกษาในสังกัด สอศ. สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและประเมินผลอันเป็นที่ยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้

“สอศ. เป็นหน่วยงานภาครัฐ ก็เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งทุกคนก็เปรียบเสมือนสมาชิกในบ้านที่จะต้องช่วยกันทำให้บ้านหลังนี้ใสสะอาด น่าอยู่ และพร้อมต้อนรับแขกที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดเวลา และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น สอศ.ก็ต้องปรับตัว เร่งสร้างความเข้าใจและให้ทุกคนตระหนักถึงความโปร่งใส การมีธรรมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมีกระบวนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป”เลขาฯ กอศ.กล่าว


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว