โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารชั้นนายพลจำนวน 173 ราย


เพิ่มเพื่อน    

11 มี.ค. 64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลวาระเมษายน ๒๕๖๔ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ดังต่อไปนี้

๑. พลโท เดชา พลสุวรรณ เป็น พลเอก
๒. พลโท นพพร มากเมือง เป็น พลเอก
๓. พลโท สรชัช กลั่นการดี เป็น พลเอก
๔. พลโท ชัยวิทย์ พิมพ์ทอง เป็น พลเอก
๕. พลโท นันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์ เป็น พลเอก
๖. พลโท สุภมนัส ภารพบ เป็น พลเอก
๗. พลโท จาตุรงค์ เชื้อค าฟู เป็น พลเอก
๘. พลโท ชาตรี มณีพงษ์ เป็น พลเอก
๙. พลโท บำรุง สายทอง เป็น พลเอก
๑๐. พลโท ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ เป็น พลเอก
๑๑. พลโท พนม ใจทหาร เป็น พลเอก
๑๒. พลโท ปรีชา สาลีผล เป็น พลเอก
๑๓. พลโท สงคราม ขุมทอง เป็น พลเอก
๑๔. พลโท คมกฤช พลพิลา เป็น พลเอก
๑๕. พลโท พงศ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์ เป็น พลเอก
๑๖. พลโท สุทน เหมือนพิทักษ์ เป็น พลเอก
๑๗. พลโท เกียรติศักดิ์ วิเวก เป็น พลเอก
๑๘. พลโท ปรีชา เบ็ญจขันธ์ เป็นพลเอก
๑๙. พลโท กฤษดา พงษ์สามารถ เป็น พลเอก
๒๐. พลโท เอนก กล่อมจิตร เป็น พลเอก
๒๑. พลโท เชษฐา ตรงดี เป็น พลเอก
๒๒. พลโท ชัยมนตรี โพธิ์ทอง เป็น พลเอก
๒๓. พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เป็น พลเอก
๒๔. พลโท วาสิฏฐ์ มณีโชติ เป็น พลเอก
๒๕. พลโท ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม เป็น พลเอก
๒๖. พลโท ทรงธรรม สิทธิพงษ์ เป็น พลเอก
๒๗. พลโท นิมิตร์ สะโมทาน เป็น พลเอก
๒๘. พลโท พรชัย อินทนู เป็น พลเอก

  


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"