อว.ชงครม.กม.5ฉบับแก้มหา'ลัยติดขัดระเบียบ


เพิ่มเพื่อน    15มี.ค.64- อว. ชงกฎกระทรวงฯ 5 ฉบับให้ครม.พิจารณา แก้ไขข้อติดขัดมหาวิทยาลัยในเรื่องกฎระเบียบ เปิดทางปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรใหม่  เพิ่มความคล่องตัวบริหารงาน  ขับเคลื่อนทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

นายศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รองปลัด อว.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กมอ. ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษา พ.ศ. ... 2. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ... 3. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... 4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. ... และ 5. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. … ซึ่งขณะนี้ ร่างกฏหมายทั้ง 5 ฉบับ อยู่ระหว่างการเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ทั้งนี้เมื่อผ่านการพิจารณาของ ครม.แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก่อนประกาศใช้ คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้

"กฎหมายทั้ง 5 ฉบับนี้ จะให้อำนาจในการปรับแก้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นปัญหาและทำให้การขับเคลื่อนงานของสถาบันอุดมศึกษาติดขัด รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานหลักสูตร ที่จะต้องดำเนินการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งกฎหมายนี้จะช่วยให้การทำงานภายในมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก"รองปลัด อว.กล่าว
 


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"