'ซูเปอร์โพล' เปิดผลสำรวจคนส่วนใหญ่มั่นใจ 'เศรษฐกิจพอเพียง' คือทางรอดวิกฤติ


เพิ่มเพื่อน    

27 มี.ค.64 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชน และ ความเป็นผู้นำ เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ต้องรอด กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,109 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 – 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 99.6 ระบุ การใช้ชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือทางรอดของทุกคนในชาติให้พ้นวิกฤติ

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.0 ระบุ ได้รับประโยชน์สุขค่อนข้างมากถึงมากที่สุดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการฝนหลวง แก้มลิง ชั่งหัวมัน สถานีเกษตรหลวง และพัฒนาชายฝั่งทะเลต่าง ๆ ในขณะที่ ร้อยละ 2.9 ระบุปานกลาง และร้อยละ 4.1 ระบุค่อนข้างน้อยถึงไม่ได้รับเลย

ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.5 ต้องการค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ให้ ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป น้อมนำแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในชีวิตอย่างแท้จริง ในขณะที่ ร้อยละ 4.1 ระบุปานกลาง และร้อยละ 2.4 ระบุค่อนข้างน้อย ถึง ไม่เลย อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.3 มั่นใจค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุดว่า จะรอด ผ่านวิกฤติต่างๆไปได้ ในขณะที่ร้อยละ 8.2 มั่นใจปานกลาง และร้อยละ 2.5 มั่นใจค่อนข้างน้อย ถึง ไม่มั่นใจเลย

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ต้องรอด เป็นผลโพลที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะจิตใจและความรู้สึกของประชาชนในช่วงวิกฤตต่าง ๆ ของประเทศและความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนแต่ละคน แต่ด้วยความสำนึกรู้คุณของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศต่อโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และจับต้องได้กับผลลัพธ์ที่นำประโยชน์สุขมาให้แก่ประชาชนจากโครงการต่าง ๆ เช่น ฝนหลวง แก้มลิง ชั่งหัวมัน หลักเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง และอื่น ๆ ส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความมั่นใจว่าจะรอดพ้นวิกฤตต่าง ๆ ไปได้


เรื่อง "ฉีดวัคซีน" คณะกรรมการ "วัคซีนแห่งชาติ" ออกแผนใหม่ล่าสุดมาแล้ว! Walk-in ครับ Walk-in แปลว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"